جایگاه زمین­ساختی تشکیل سنگ­های آتشفشانی ائوسن در منطقه جیرنده (شمال­غرب قزوین)

جایگاه زمین­ساختی تشکیل سنگ­های آتشفشانی ائوسن در منطقه جیرنده (شمال­غرب قزوین)

سیده سمیه تیموری*1، حبیب­ا.. قاسمی2، عباس آسیابانها3

1-  دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایرانS.Teymoori87@gmail.com

2- دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایرانh-ghasemi@shahroodut.ac.ir

3- استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین، ایرانasiabanha@ikiu.ac.ir

چکیده :

سنگ­های آتشفشانی نوار ماگمایی شمال قزوین متشکل از یک سری تفریقی به هم پیوسته شامل بازالت، تراکی­بازالت، تراکی­آندزیت بازالتی، آندزیت بازالتی، آندزیت و تراکی­آندزیت بوده، در نمودارهای زمین­شیمیایی دارای گرایش کالک- آلکالن پتاسیم بالا و ویژگی­های بارز ماگماهای محیط­های مرتبط با فرورانش هستند. ویژگی­های بافتی نامتعادل نظیر بافت غربالی در پلاژیوکلاز­ها، بلورهای اسکلتی الیوین، پیروکسن و پلاژیوکلاز و حواشی سوخته در آمفیبول­ها و بیوتیت­ها را می­توان ناشی از تغییرات فشار بخار آب در حین صعود ماگما دانست. این سنگ­ها در نمودارهای تمایز محیط زمین­ساختی، در قلمرو جایگاه­ کمان­های آتشفشانی زون­های فرورانش حاشیه فعال قاره­ای قرار می­گیرند. غنی­شدگی انتخابی از  LREEو LILE و تهی­شدگی انتخابی از HFSE و HREE در این سنگ­ها، ناشی از عملکرد فرایندهای ماگمایی حاکم بر زون­های فرورانش فعال حاشیه قاره می­باشد.

کلید واژه ها:(جایگاه زمین­ساختی، سنگ­های آتشفشانی، ائوسن، قزوین)

کلید واژه ها: قزوین