پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی فلسیک جنوب‌غرب ندوشن، غرب یزد

پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی فلسیک جنوب‌غرب ندوشن، غرب یزد

ابراهیم امانتی ،دانشجوی  کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه  تربیت مدرس تهران ، E.amanati@gmail.com

محمد رضا قربانی ، دکتری پترولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران ،ghorbani@modares.ac.ir

حمیدرضا ابریشمی ،کارشناسی ارشد پترولوژی  از دانشگاه تربیت مدرس تهران ، Abrishami@yahoo.com

مجید قادری ،دکتری زمین شناسی اقتصادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ghaderi@modares.ac.ir

 

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در محدوده‌ای به مختصات ’30°53 تا’20°53 طول شرقی و ’00°32 تا’40°31 عرض شمالی در زون ماگمایی ارومیه- دختر قرار دارد. این زون ماگمایی شامل تناوبی از روانه‌های گدازه و نهشته‌های آذرآواری (توف، ایگنمبریت و آگلومرا) به سن ائوسن می باشد که در آن سنگ‌های آتشفشانی فلسیک (داسیت، ریوداسیت و ریولیت) سهم قابل ملاحظه‌ای از را به خود اختصاص داده اند. فنوکریست‌ها در این سنگ‌های فلسیک شامل  پلازیوکلاز، کوارتز، آمفیبول و کلینوپیروکسن و خمیره این سنگ ها ریز بلور تا شیشه‌ای است. سنگ‌های آتشفشانی فلسیک منطقه موردمطالعه ازنوع کالک آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی و اشباع تا فوق‌اشباع از آلومین می‌باشد.بر اساس مدلسازی عناصر اصلی، فرایند تبلور بخشی در تحول ماگمایی حدواسط-فلسیک جنوب غرب ندوشن نقش داشته است که به توسط کانی‌شناسی این سنگ ها نیز تایید می گردد. فراوانی بالای عناصر نادر مشتق از پوسته (همچونTh  و Pb)  و تغییرات نسبت عناصر نادر همچون Th/La یا Th/Ta نیز بر نقش مذابهای بخشی حاصل از پوسته یعنی نقش توام تبلور بخشی و هضم (AFC) در شکل گیری مذابهای فلسیک تاکید می نماید. با توجه به فراوانی و نسبت عناصر نادر موجود در سنگ‌های فلسیک مورد مطالعه،جایگاه ماگماتیسم این منطقه رامی‌توان مربوط به حاشیه قاره‌ای فعال دانست.

کلید واژه‌ها: ژئوشیمی، حاشیه قاره‌ای فعال، سنگ‌های آتشفشانی فلسیک،AFC ، ارومیه-دختر، ندوشن.

کلید واژه ها: یزد