سنگ شناسی و ژئوشیمی توده ی نیمه نفوذی رومنجان( جنوب بیرجند، خاور ایران)

سنگ شناسی و ژئوشیمی توده ی نیمه نفوذی رومنجان( جنوب بیرجند، خاور ایران)

مهرزاد سعیدی1، محمد حسین زرین کوب2 ، سید سعید محمدی2، محمد مهدی خطیب2

کارشناسی ارشد پترولوژی mehrzad.saeedi@gmail.com

دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده :

توده نیمه نفوذی رومنجان با سن ترشیری درون مجموعه افیولیت ملانژ جنوب بیرجند واقع در شمال زون سیستان قرار گرفته است. بافت غالب در این توده، پورفیری با زمینه میکرو گرانولار است. کانی های غالب در این سنگ ها پلاژیوکلاز، بیوتیت و آمفیبول به صورت فنو کریست در زمینه ای از همین جنس هستند. این توده دیوریت پورفیری است که در حاشیه آندزیتی شده است.  با توجه به بالا بودن نسبتهای LREE/HREE و Sr/Y با میانگین 52، توده رومنجان در رده سنگهای کالک آلکالن با خصلت آداکیتی پرسیلیس (HSA) قرار می گیرد و سنگ منشاء آن می تواند اکلوژیتی یا گارنت آمفیبولیتی باشد. غنی شدگی از عناصر نادر خاکی سبک و عناصر لیتوفیل بزرگ یون و تهی شدگی از عناصر خاکی نادر سنگین و نیز بی هنجاری منفی عناصر با شدت میدان بالا نظیر Ti و Nb نشان می دهد که ماگمای تشکیل دهنده توده رومنجان در یک محیط فرورانش از نوع حاشیه فعال  قاره ای جایگزین شده است. محصور شدن توده رومنجان در یک فضای برشی- کششی می تواند ایده خروج ماگما از فضاهای ایجاد شده در زون های برشی در منطقه را بیان نماید.

واژگان کلیدی: رومنجان، افیولیت ملانژ، دیوریت پورفیری،  آداکیت، زون برشی.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى