مجموعه افیولیتی فاریاب وبررسی ژنز کرومیت در این مجموعه

مجموعه افیولیتی فاریاب وبررسی ژنز کرومیت در این مجموعه

مهدی اعتمادی مقدم : کارشناس ارشدپترولوژی،  کارشناس ارشد اکتشاف سازمان صنایع ومعادن خراسان  رضوی etemadimoghaddam@yahoo.com

ریحانه احمدی روحانی، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی ، کارشناس سازمان زمین شناسی مدیریت مرکز مشهد ، ahmadi@gsinet.ir

 چکیده :

مجموعه افیولیتی فاریاب یکی از کمپلکسهای مهم الترامافیکی ایران است که به دلیل داشتن ذخایر کرومیت از جایگاه معدنی خاصی برخوردار است . این مجموعه شامل یک سکانس کامل افیولیتی با سری ماگمایی تولئیتی است که تحت تاثیر فعالیتهای تکتونیکی و گسل خوردگی به بخشهای مختلفی تقسیم شده است و مطالعات ژئوشیمیایی و پتروگرافی و پردازشهای ماهواره ای انجام شده بر روی سنگهای در بر گیرنده کانسنگ و لایه های کرومیتی ، جایگاه تکتونیکی و شرایط تشکیل ماگما و لایه های کرومیت را مشخص نموده است. بررسیهای انجام شده ، چشم انداز جدیدی از این مجموعه افیولیتی به ویژه از نظر ذخایر نیکل را مد نظر قرار می دهد.

کلید واژه ها: سنگهای الترامافیک – مجموعه افیولیتی- سری تولیئیتی – کرومیت

 

کلید واژه ها: کرمان