بررسی تاثیر فرایند های فیزیکی حین تبلور میکرولیت های پلاژیوکلاز در ماگمای بازالتی گندم بریان کرمان

بررسی تاثیر فرایند های فیزیکی حین تبلور میکرولیت های پلاژیوکلاز در ماگمای بازالتی گندم بریان کرمان

با استفاده از CSD

*رئیسی، داوود1، درگاهی، سارا2، معین­زاده، سید­ حسام­الدین2، آروین، محسن2

1- دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، بخش زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2- عضو هیئت علمی، بخش زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

davood.raeisi@gmail.com; s.dargahi@mail.uk.ac.ir; h.moeinzade@mail.uk.ac.ir; arvin@mail.uk.ac.ir

 

چکیده :

اندازه گیری های بافتی سنگ آذرین اطلاعات زیادی را در خصوص فرایندهای تکوین دهنده ماگما فراهم می کنند. در اندازه گیری بافتی تکنیکی که بیشتر متداول است پراکندگی اندازه بلور (CSD) می باشد. این روش به طور وسیع در تفسیر فرایندهای ماگمایی از بافت های مشاهده شده در سنگهای آذرین درونی و بیرونی مورد استفاده قرار گرفته است. نمودار حاصله برای بلورها همیشه به صورت ایده آل و مستقیم نمی باشد. گاهی تحت اثر عواملی همچون اختلاط، تغییر سرعت تبلور و... می تواند خطوط شکسته شده و شیب های متفاوت نشان دهد. بررسی میکرولیت های پلاژیوکلاز در بازالتهای گندم بریان با استفاده از این روش نموداری را به دست می دهد که نسبتا یکنواخت بوده و دارای شیب ثابت است که این مسئله تاثیر بسیار کم فرایند های فیزیکی همچون اختلاط ماگمایی در ماگمای بازالتی گندم بریان حین صعود و رسیدن به سطح زمین را نشان می دهد.

کلید واژه ها: پراکندگی اندازه بلور، فرایندهای ماگمایی، اختلاط ماگمایی، تغییر نرخ تبلور

 

کلید واژه ها: کرمان