پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ­های ولکانیکی مرتبط با رگه­های سیلیسی طلادار در شمال بزمان

پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ­های ولکانیکی مرتبط با رگه­های سیلیسی طلادار در شمال بزمان

1_محمد جواد غلامی،دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستانjavad_2211@yahoo.com     

2- محمد بومری، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستانMboomeri42@yahoo.com

3- زهرا مختاری،دانشجوی دکتری ژئوشیمی دانشگاه سیستان و بلوچستانZahra.mokhtari1985@gmail.com

چکیده :

منطقه مورد نظر در دامنه های شمال شرقی کوه بزمان و در انتهای جنوب شرق زون آتشفشانی سهند-بزمان قرار گرفته است.زمین شناسی منطقه شامل سنگ های آندزیتی،آندزی بازالت، بازالت،الیوین بازالت، داسیت و نهشته های آذرآواری می شود ، در منطقه مورد مطالعه  رگه های  سیلیسی متعددی دیده می شود که برشی و دچار کانی زایی شده اند و سنگهای ولکانیکی میزبان آنها به طور گسترده ای دگرسان شده اند. مطالعات اکتشافی مقدماتی حاکی از پتانسیل های قابل ملاحظه ای از کانی زایی طلا در منطقه است. عناصر اصلی و فرعی در تعدادی از سنگهای ولکانیکی دگرسان نشده و دگرسان شده با XRF تعیین شد. در این مقاله پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای میزبان بحث خواهد شد.

کلید واژه ها:(سنگهای آتشفشانی،طلا ی اپی­ترمال ،کوه بزمان، رگه سیلیسی، دگرسانی گرمابی)

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان