کانی شناسی کلینوپیروکسن و کانی های متاسوماتیسمی گنبد های نمکی جنوب ایران

کانی شناسی کلینوپیروکسن و کانی های متاسوماتیسمی گنبد های نمکی جنوب ایران

رقیه نعمتی، دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، rnemati59@yahoo.com

علی کنعانیان، دکتری پترولوژی از دانشگاه تربیت مدرس 1380، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تهران، kananian@khayam.ut.ac.ir

 محمد علی مکی زاده، دکتری پترولوژی از دانشگاه شهید بهشتی، 1386، استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان،

 ma-mackizadeh@yahoo.com

صدیقه تقی پور، دانشجوی دکتری پترولوژی، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، taghipour@khayam.ut.ac.ir

چکیده:

 

گنبد های نمکی جنوب ایران حاوی سنگ های آذرین و دگرگونی می باشند. مجموعه های آذرین دچار  متاسوماتیسم شده اند. متاسوماتیسم سدیک، کلسیک، پتاسیک، منیزین و سیلیسی رخ داده است. جهت شناسایی دقیق و تعیین ترکیب کانی شناسی آنها برای اولین بار از آنالیز میکروپروب استفاده گردید و  پس از تصحیحات لازم انواع کانی ها به این شرح می باشند: آپاتیت: فلورآپاتیت، آلکالی فلدسپات: ارتوکلاز و سانیدین، پلاژیوکلاز: آلبیت و آندزین، کلریت: برونسوجیت، رپیدولیت و پیکنوکلریت، آمفیبول: اکتینولیت، ترمولیت و ترمولیت هورنبلند، گارنت: گروسولار و کلینو پیروکسن: اوژیت، سالیت و فروسالیت می باشند. آنالیز XRD  هماتیت،ریبکیت و کلینوکلر را نیز مشخص ساخته است. بر اساس کانی های دگرسانی دمای انجام متاسوماتیسم بین 470 تا 300 درجه سانتی گراد، و تحت سیالی با فشار CO2 بالا انجام شده است. براساس ترمومتری کلریت دمای 760 و ترمومتری فلدسپات ها دمای 340 درجه بدست می آید که رنج دمایی بیش از دمای بدست آمده تخمینی را ارائه می دهد. کلینوپیروکسن ها طبیعت ساب آلکالن را برای ماگمای مادر سازند هرمز پیشنهاد می دهند.

کلید واژه ها: گنبد نمکی، متاسوماتیسم، سازند هرمز، شیمی کانی

کلید واژه ها: سایر موارد