کارست در سازند گچساران و مسائل زیست محیطی آن )منطقه رامهرمز-شرق خوزستان(

کارست در سازند گچساران و مسائل زیست محیطی آن  )منطقه رامهرمز-شرق خوزستان(

محمد محمدیان،دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ،mohammad2523.88@gmail.com

محمد حسین قبادی، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان amirghobadi@yahoo.com

 

چکیده :

سازند گچساران یک سازند تبخیری است و در شمال منطقه رامهرمز رخنمون زیادی دارد. لیتولوژی این سازند عمدتاً شامل ژیپس، نمک، آهک ماسه ای و انواع مارن می باشد. سنگ های سولفاته و کلروره، بیشترین انحلال پذیری را در بین سایر سنگها دارند. سنگهای مذکور به سرعت انحلال پیدا کرده و انواعی از پدیده های کارستی را در منطقه گسترش دارند. کارست در این منطقه به سه صورت کارستهای میان چینه ای، کارست رخنمون شده، و کارست پوشیده شده توسط خاک، گسترش دارند. پدیده های کارستی  شامل غارها، کارنها، فروچاله های انحلالی، ریزشی و فرونشستی، دره های کور، چاه های مکنده، غارهای بدون سقف و پل های طبیعی می باشند. وجود این پدیده های کارستی نشان دهنده توسعه کارست در منطقه هستند. گسترش کارست در سازند گچساران مشکلات زیست محیطی مثل توسعه فرونشست ها، تغییر کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، ناپایداری شیروانی ها و شور شدن اراضی را در منطقه باعث شده است.

واژگان کلیدی : رامهرمز،سازند تبخیری گچساران،ژئومورفولوژی کارست،مسائل زیست محیطی

کلید واژه ها: خوزستان