بررسی تاثیرات زیست محیطی پس­آب­ها در حوضچه­ های دفن پسماندهای حفاری

بررسی تاثیرات زیست محیطی پس­آب­ها در حوضچه­ های دفن پسماندهای حفاری

مهین فرهادیان بابادی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی دانشگاه تربیت معلم تهران، Mahin.farhadian@yahoo.com

 عبدالمجید یعقوب­پور، دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آیوا آمریکا 1358، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

فریبرز مسعودی، دکتری ژئوشیمی-پترولوژی از دانشگاه لیدز انگلیس 1375، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

علیرضا زراسوندی، دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 

چکیده:

ضایعات تولید شده در اکتشافات نفتی به دو فاز مایعات (آب تولید شده & نفت) و جامدات (گل & کنده های حفاری) تقسیم می­شوند که این ضایعات در گودال­های خاکی و یا دریا تخلیه می­شوند.

در این تحقیق، نمونه­هایی از پس­آب­های دو حوضچه­ی دفن پسماند و همچنین آب چاههای آب زیرزمینی منطقه (نمونه زمینه) برداشته شد. نمونه­ها برای تعیین غلظت فلزات سنگین به روش ICP-MS به استرالیا ارسال شدند. مقایسه غلظت فلزات سنگین در نمونه­های پس­آب با مقادیر استاندارد و میانگین زمینه منطقه نشان می­دهد که غلظت فلزات باریم (با میانگین mg/L 249/42)، مس (با میانگین  mg/L354/2)، بیشتر از مقادیر استاندارد (به ترتیب5 mg/L  و mg/L 5/0) و میانگین نمونه­های زمینه منطقه (به ترتیب  mg/L036/0 و  mg/L018/0) هستند. مقدار فلز آرسنیک نیز کمی بالاتر از مقدار استاندارد است ولی مقدار کادمیم پایین تر از مقدار استاندارد و میانگین نمونه­های زمینه است. استفاده از باریت در گل حفاری می­تواند باعث افزایش فلزات باریم و مس در پس­آب­های حوضچه دفن باشد. این ترکیب به عنوان عامل وزن افزا برای حمل کنده های حفاری به سطح زمین مورد استفاده قرار گیرد. این نتایج، کوشش در زمینه­ی مدیریت تخلیه پس­آب­های حاصل از فعالیتهای حفاری را بیش از پیش آشکارتر می­سازد.  

کلید واژه ها: فلزات سنگین، پسآب های حفاری، اثرات زیست محیطی