اثرات زیست محیطی توسعه شهری بر کیفیت منابع آب زیرزمینی

اثرات زیست محیطی توسعه شهری بر کیفیت منابع آب زیرزمینی

بلال اروجی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران OrojiGeo@yahoo.com

عبدالمجیدیعقوب پور،دکترای زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آیوا، استاد بازنشسته دانشگاه تربیت معلم تهران Yaghobpur@gmail.com

محسن رضایی، دکترای هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز، عضو هیت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران m_rezaei@tmu.ac.ir

عباس اروجی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه Abbas3585@yahoo.com

 

چکیده :

نواحی شهری و صنعتی از آسیب پذیرترین مناطق آبخوان هر دشت می باشد. نتایج بررسی در دشت ملایر نشان می دهد که میزان آلودگی در آب زیرزمینی مناطقی که در نزدیکی مسیل فاضلابهای شهری و صنعتی قرار دارند، بیش از 5/1 برابر نواحی غیرشهری است. در این تحقیق، میانگین نیترات در مناطق شهری و کشاورزی به ترتیب، mg/l 3/59 و 3/36 می باشد و این مقدار برای هدایت الکتریکی حدود s/cmµ 947 و 781 اندازه گیری شد. این در حالی است که بیشترین مقدار نیترات ثبت شده، در نواحی شهری بوده که حدود mg/l 67/81 می باشد. این روند در غلظت سایر یونها نیز مشاهده می شود. همچنین میزان تغییرات در غلظت یونها بین دو مقطع زمانی نمونه برداری، در مناطق شهری بیشتر از سایر مناطق است. بطوریکه این تغییرات برای Ec در نواحی شهری، حدود 5 درصد می باشد. در نقشه های هم مقدار تهیه شده برای تمام یونها این تغییرات به خوبی دیده می شود. بطور کلی تأثیرات رشد شهری و صنعتی و بدنبال آن تولید فاضلاب و پسابها، تأثیرات خود را به صورت تغییرات در غلظت یونهای آب زیرزمینی یک ناحیه از آبخوان بروز می دهد که عدم کنترل آن بحران زیست محیطی را یک ناحیه رقم خواهد زد.

کلید واژه ها: دشت ملایر؛ نیترات؛ هدایت الکتریکی؛ آلودگی