ارزیابی زیست محیطی آب زیرزمینی دشت کوهپایه و سگزی با استفاده از GIS

ارزیابی زیست محیطی آب زیرزمینی دشت کوهپایه و سگزی با استفاده از GIS

بلال اروجی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران OrojiGeo@yahoo.com

عبدالمجیدیعقوب پور،دکترای زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آیوا، استاد بازنشسته دانشگاه تربیت معلم تهران Yaghobpur@gmail.com

بهزاد مهرابی، دکترای ژئوشیمی از دانشگاه لیدز، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران، mehrabi@sabs.tmu.ac.ir

محسن رضایی، دکترای هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران m_rezaei@tmu.ac.ir

 

چکیده :

کاهش منابع آب زیرزمینی و افزایش تقاضا امروزه سبب شده که روش های نوین و اصولی جدیدی در مدیریت منابع آبی بکار گیرند. یکی از بهترین سیستم هایی که در زمان کوتاه دسترسی به اطلاعات زیاد، تجزیه و تحلیل راحتر را امکان می سازد، تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی( (GIS  می باشد، از این سیستم در زمینه های متنوعی از جمله پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی استفاده می شود. به منظور بررسی کیفیت و منشأ شوری دشت کوهپایه و سگزی از تعداد 51 چاه نمونه برداری به عمل آمد. با وارد کردن داده ها در محیط Arcmap 9.3 لایه های مورد نیاز با روش درون یابی IDW تهیه شد که پس از هم پوشانی مناسب لایه های مذکور و نقشه های نهایی ترسیم و تفسیر گردید. میانگین کلی غلظت پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت از حد استانداردهای پیشنهادی بالا بوده و در حد بحرانی قرار دارند. به لحاظ زون بندی که توسط نقشه های هم ارزش تهیه شده از این پارامترها مشخص شد که قسمت جنوب و جنوب غربی آبخوان دارای آلودگی بالاتری بیش از سایر نواحی می باشد. همچنین بر اساس نقشه ها و نمودارهای بدست آمده، وضعیت کلی آب زیرزمینی منطقه از لحاظ شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. با به روز کردن اطلاعات، مدیریت بهتری را بر روی کیفیت آب منطقه میتوان اعمال کرد و در هر زمان از وضعیت کیفی آب زیرزمینی دشت مطلع شد.

کلید واژه ها: دشت کوهپایه و سگزی؛ پهنه بندی؛ آلودگی؛ GIS