پیش بینی انتقال و تجزیه طبیعی مواد نفتی توسط آبهای زیرزمینی اطراف پالایشگاه تهران

پیش بینی انتقال و تجزیه  طبیعی مواد نفتی توسط آبهای زیرزمینی اطراف پالایشگاه تهران

دکتر احمد خدادادی،دانشیار مهندسی  دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین گنجی دوست، استاد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

محمد علی حبیبی، کارشناس ارشد مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست

چکیده:

هدف از این پژوهش، مدلسازی انتقال وتجزیه و پیش بینی و تعیین انتقال مواد در محیــط آب زیرزمیــنی می باشد که با یک یا چند مکانیزم انتقال، مرتبط می باشد. در این تحقیق، از مدل Bioscreen استفاده شده که یک مدل مشاهده ای است که می تواند میزان پاکسازی هیدروکربنهای محلول رها شده در سایتهای نفتی را از طریق تضعیف طبیعی[1] شبیه سازی می کند. در این مدل، انتقال آلودگی نفتی در محدوده پالایشگاه تهران در آب زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته است که بیش از 30 سال قبل وجود داشته و هر ساله گسترش بیشتری پیدا می کند.

با استفاده از خروجی مدل مشاهده گردید که غلظت منبع از mg/l ۲۵ به  mg/l ۱۵ در حالت بدون تجزیه و درجه اول کاهش یافته و با در نظر گرفتن پذیرنده های الکترون این مقدار به کمتر از mg/l10 می رسد. مطابق نتایج، پس از گذشت ۳۶سال از شروع آلودگی، حداکثر غلظت در میزان 100 تاm  150 از منطقه منبع فاصله می گیرد که این مقدار ناشی از نفوذپذیری پایین خاک منطقه  می باشد.

کلید واژگان : مدلسازی، تجزیه بیولوژیکی طبیعی، انتقال، تضعیف طبیعی، پذیرنده های الکترون، پالایشگاه تهران، آب زیرزمینی 


 

کلید واژه ها: تهران