پهنه بندی آبخوان لنجانات با تأکید بر مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از GIS

پهنه بندی آبخوان لنجانات با تأکید بر مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از GIS

بلال اروجی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران OrojiGeo@yahoo.com

عبدالمجیدیعقوب پور،دکترای زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه آیوا، استاد بازنشسته دانشگاه تربیت معلم تهران Yaghobpur@gmail.com

محسن رضایی، دکترای هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران m_rezaei@tmu.ac.ir

عباس اروجی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه Abbas3585@yahoo.com

زینب   فلاح کریمی ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیهFallah_karimi@yahoo.com

چکیده:

پهنه بندی کیفی آبخوان ها با روش های مدیریتی مدرن همچون استفاده از محیط های عملیاتی ArcGis  می تواند در ارائه راهکارهای مدیریتی صحیح مناسب باشد. نتایج آنالیز شیمیایی تعداد 34 چاه نمونه برداری شده از دشت لنجانات، نشان داد که میانگین بیشتر پارامترهای کیفی آبخوان از حد استانداردهای جهانی جهت مصارف شرب و کشاورزی بالاتر می باشد. تغییرات شدید در توزیع یونها در نقشه های هم ارزشی که به روش درون یابی IDW در محیط برنامه Arcmap 9.3 تهیه شد، نشان می دهد که نواحی شمال و شمال شرقی محدوده دارای آنومالی های بالایی از یونهای اصلی می باشد. این تغییرات ابتدا با زمین شناسی منطقه  و در مرحله بعد با آلاینده های نقطه ای همچون واحدهای صنعتی و مناطق مسکونی موجود در این نواحی در ارتباط می باشد. وسعت مناطقی که دارای آب زیرزمینی شور و با کیفیت پایین می باشند قابل تأمل است. همچنین نواحی شمال شرقی محدوده در پهنه بندی صورت گرفته دارای محدودیت قابل توجهی به لحاظ مصرف کشاورزی دارند. با استفاده از این نتایج و نقشه های هم ارزش می توان نقاط حساس و آلوده را شناسایی و نسبت به اجرای سریع مطالعات پایه ای در کنترل وسعت نفوذ آب شور و افزایش آلودگی اقدامات اصولی را انجام داد.

کلید واژه ها: پهنه بندی کیفی؛ دشت لنجانات؛ آلودگی؛ ArcGIS 9.3

کلید واژه ها: سایر موارد