رابطه بیماری‌های قلبی عروقی و کادمیم در استان اصفهان

رابطه بیماری‌های قلبی عروقی و کادمیم در استان اصفهان

معصومه رشیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی- هیدرولوژی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

آدرس پست الکترونیک: masoumeh.rashidi@yahoo.com 

چکیده :

چندین گروه مهم بیماری‌ها (مثل بیماری های قلبی و عروقی) که علتهای ناشناخته و درمانهای نامطمئن دارند وقتی که نقشه شیوع و توزیع فضایی آنها ترسیم می‌‌شود تفاوتهای حائز اهمیتی از یک نقطه به نقطه دیگر مشاهده می‌شود.

این مقاله حاصل تحقیقی در استان اصفهان است که با استفاده از اطلاعات علوم پزشکی و تکیه بر باز شناسی پدیده های ژئوژنیک انجام شده و قصد دارد با برقراری ارتباطی معنی دار، بین برخی بیماری‌ها(مطالعه موردی: بیماری قلبی) و تجمع فلزات سنگین موجود در زمین(مطالعه موردی: کادمیم)، نسبت به نحوه توزیع فضایی بیماری قلبی در استان اصفهان مبادرت نماید.

می توان نتیجه حاصل از آن به صورت زیر بیان داشت.

- پراکندگی بخش مهمی از بیماریهای قلبی دراستان اصفهان معلول وجود کادمیم در آن نقاط است.

کلید واژه ها: زمین، بیماری های قلبی، آلودگی، کادمیم، استان اصفهان.

کلید واژه ها: اصفهان