مطالعه کیفی منابع آب زیرزمینی و شرب شهر یزد

مطالعه کیفی منابع آب زیرزمینی و شرب شهر یزد

زیبا خدائیان چگنی، کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناس سازمان زمین شناسی khodaian@gsi.ir

نسیم عسکری، کارشناسی ارشد پترولوژی، کارشناس سازمان زمین شناسی

فرح رحمانی، لیسانس زمین شناسی، مسئول زمین شناسی پزشکی

محمد فراهانی،‌لیسانس زمین شناسی، کارشناس سازمان زمین شناسی

سیدعلی زارعی،‌لیسانس زمین شناسی، کارشناس سازمان زمین شناسی

چکیده :

منطقه مورد مطالعه در شمال شرق نقشه 1:100000 یزد واقع شده و شامل حوزه شهر یزد می‌باشد. بخشی از آب شرب منطقه  از آب‌های زیرزمینی و بخشی نیز از استان اصفهان تامین می‌شود. مطالعه منابع آب زیرزمینی و آب شرب حاکی از این است که آب های زیرزمینی شهر یزد دارای تیپ کلروسدیک می‌باشد . بر اساس مقدار TDS، آب‌های منطقه از نوع آب شیرین تا آب با شوری متوسط هستند. از لحاظ سختی تمامی آب‌های زیرزمینی از نوع  سخت تا بسیار سخت بوده و آب های شرب نیز بجز تعداد محدودی از نمونه ها، سخت تا بسیار سخت می‌باشند. میزان هدایت الکتریکی در تمامی آب‌های زیرزمینی و شرب در حد نرمال بوده و مقادیر یون‌های کلسیم، منیزیم، سدیم، کلراید، نیترات، سولفات  در برخی از آب‌های زیرزمینی و همین یون‌ها به استثناء کلسیم و نیترات در تعدادی از آب‌های شرب بالاتر از استاندارد شرب می باشد. میزان فلوئور نیز در بیش از 90 در صد از آب‌های زیرزمینی و شرب کمتر از میزان مورد نیاز بدن است.     

کلید واژه ها:یزد، آب زیرزمینی، پایپر، آب شرب

کلید واژه ها: یزد