بررسی منشاء و میزان آرسنیک در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ دیواندره با بهره گیری از نرم افزار SURFER

بررسی منشاء و میزان  آرسنیک در برگه 1:100000 دیواندره با بهره گیری از نرم افزار SURFER

سعیده قدیمی، دانشجویی زمین شناسی در دانشگاه پیام نور ابهر، Ghadimi.sp@gmail.com

همایون مقیمی ، دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه آنکارا ، Moghimi1133@gmail.com

ابراهیم طالع فاضل، دانشجوی دکتری اقتصادی در دانشگاه تربیت معلم تهران، Fazel tale@yahoo.com

 

چکیده:

ناحیه مورد بررسی در غرب ایران با عرض جغرافیایی30 ˚35  و طول جغرافیایی˚47  واقع گردیده است. تعداد 129 نمونه خاکی برداشت شده از منطقه در آزمایشگاه AMDEL  مورد آنالیز ژئوشیمیایی(ICP-OES و ICP_MS ) قرار گرفت. بطور کلی با توجه به نتایج آنالیزها و با تطبیق آنها با استانداردهای جهانی و ترسیم نقشه­های هم آرسنیک با استفاده از نرم افزار Surfer پهنه بندی کیفی در این محدوده برای این عنصر انجام شد، گراف ها و نقشه های ترسیم شده نمایانگر ناهنجاری بالا در منطقه است که از حد بحرانی آلودگی عناصر سنگین بالاتر می باشد.  مطالعات حاکی از آن است که منشاء این آلودگی­ها ژئوژنیک بوده، و آلودگی با منشاء آنتروپوژنیک در محدوده رئویت نشده است.

با استفاده از نرم افزار Surfer 

کلید واژه ها: عناصر سنگین، نرم افزار surfer، پهنه بندی کیفی، ژئوژنیک، آنتروپوژنیک.

کلید واژه ها: کردستان