بررسی آلودگی ناشی از مواد باطله کارخانه زغالشویی البرز شرقی با استفاده از دستگاه الکترومغناطیس EM۳۴-۳

بررسی آلودگی ناشی از مواد باطله کارخانه زغالشویی البرز شرقی با استفاده از دستگاه الکترومغناطیس EM34-3

فرزین امیرخانی شیراز، کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود،farzin.amirkhani@gmail.com

علی مرادزاده ،aamoradzade@shahroodut.ac.ir

فرامرز دولتی ارده جانی، دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود،fdoulati@shahroodut.ac.ir

علیرضا عرب امیری، استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود،alirezaarabamiri@yahoo.com

 

چکیده:

آلودگی ناشی از مواد باطله کارخانه زغالشویی البرز شرقی مشکلات زیست محیطی زیادی را ایجاد نموده است. اکسید شدن پیریت موجود در باطله حاصل از شستشوی زغال در معرض اکسیژن هوا و رطوبت، باعث تولید زهاب اسیدی معدن (AMD) می­شود. فرآیند اکسایش پیریت باعث تغییر در هدایت الکتریکی سنگ­های در برگیرنده و آب زیرزمینی می­شود. بنابراین روش­های ژئوفیزیک الکترومغناطیسی می­توانند به طور موثر جهت به نقشه در آوردن زون­های آلوده شده به کار روند. در این تحقیق داده­های هدایت الکتریکی ظاهری اندازه­گـیری شده با استفاده از دستگاه الکترومغناطیس EM34-3 مورد تفسیر قرار گرفته­اند. نتایج مدل­سازی دو بعدی داده­های مذکور زون­های آلوده احتمالی را با مقاومت ویژه کمتر از 25 اهم- متر به ویژه در سمت شـرق و در عـمق بیش از 45 متری نـشان می­دهند.

کلید واژه­ها: آلودگی زیست محیطی، زهاب اسیدی معدن، کارخانه زغالشویی البرز شرقی، دستگاه الکترومغنـاطیس EM34-3

کلید واژه ها: سایر موارد