شناسایی عوامل آلاینده و نحوه توزیع ژئوشیمیایی عناصرآلاینده وسمی در رسوبات بستر دریاچه مهارلو

شناسایی عوامل آلاینده و نحوه توزیع ژئوشیمیایی  عناصرآلاینده وسمی  در رسوبات بستر دریاچه مهارلو

نیمروزی. عاطفه کریمی، مهرداد  . ، قطمیری ، سید حسین،سام، مریم،اوجی، رامینه ، قاسمپور شیرازی، سید محمد رضا

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی واحد جنوبAtefehnimroozi@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز Kmehrdad54@yahoo.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز hghetmiri@yahoo.com

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازMaryamsam1364@yahoo.com

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز Ramina_64@yahoo.com

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد Mohammadreza_Ghasempour@yahoo.com

 

چکیده :

دریاچه مهارلو بین عرض های جغرافیایی ( ’19و ̊29 )و (’ 31 و ̊29 ) و طول های جغرافیایی( ’41 و̊ 52)و (’53 و̊ 52 ) در استان فارس و در 18 کیلومتری جنوب شرقی شهر شیراز واقع شده است . با توجه به نقش عناصر سنگین در ایجاد اختلالات اکولوژیکی و تاثیر آنها بر سلامت انسان ها و سایر موجودات، مطالعه شرایط زیست محیطی دریاچه مهارلو بسیار حائز اهمیت است .در این راستا این مطالعه در رسوبات آبرفتی بستر این دریاچه جهت شناخت الگوی عناصر سنگین (نیکل، کروم، سرب، مس ،روی )صورت گرفته است . نمونه ها به صورت سیستماتیک از سمت شمال  غربی دریاچه به سمت جنوب شرقی ان طی سه مرحله برداشت و توسط دستگاه Icp مورد آنالیز قرار گرفت . این مطالعات نشان میدهد که مقادیر بدست آمده برای عناصر نیکل، کروم، منگنز وسرب و روی در ایستگاه های1 و 2 مربوط به دو رودخانه خشک و سلطان آباد بالاتر از حد مجاز میباشد که بیانگر آلودگی ناشی از استقرار صنایع مختلف در بالا دست دریاچه از جمله صنایع استقرار یافته در  شهرک صنعتی شیراز که فاضلاب آن هابه دریاچه مهارلو میریزد میباشد . مقدار این عناصر در بقیه ایستگاه ها در حد مجاز استاندارد و یا کمی بالاتر از حد استاندارد می باشد همچنین اندازه گیری فاکتور غنی شدگی  (Ef) در تمام ایستگاه ها  بیانگر بیشترین شدت غنی شدگی نسبت به عناصر نیکل ،کروم  و سرب و کمترین حد آن در رایطه با عناصر مس و روی می باشدهمچنین با مقایسه غلظت های بدست امده از ایستگاه های مختلف با نمونه های زمینه و مقایسه نتایج آن ها  با استانداردهای معتبر جهانی به تفکیک اثر عوامل انسانی (آنتروپوزنیک)از عوامل طبیعی (ژئوژنیک) پرداخته ایم

کلید واژه ها: فلزات سنگین، دریاچه مهارلو، دستگاه Icp ،فاکتور غنی شدگی 

کلید واژه ها: فارس