بررسی تغییرات مکانی آلاینده ها در رودخانه­ ی قمرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

بررسی تغییرات مکانی آلاینده ها در رودخانه­ ی قمرود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

لیلی آخوندی کارشناس کیفیت منابع آب  شرکت آب منطقه­ ای قم leiliakhoundi@yahoo.com

جعفر احمدی کارشناس منابع آب شرکت آب منطقه ای قم

 عطیه نظری کارشناس منابع آب شرکت آب منطقه­ای قم nazary_atieh@yahoo.com

محمد نخعی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده :

آب­های سطحی به عنوان منابع مهم آب شیرین برای فعالیتهای زیستی انسان در مخاطرات شدید زیست محیطی قراردارند. با بررسی کیفیت آنها  می‌توان مسایل و مشکلات زیست محیطی را تا حدودی کنترل نمود. رودخانه قمرود با طولی در حدود 315 کیلومتر منبع تامین آب سد 15خرداد و بخشی از آب شرب و کشاورزی و صنعت استان قم می‌­باشد.به همین جهت کنترل و پایش کیفی این رودخانه مورد توجه خاص قرار گرفته است.  هدف از این مطالعه پهنه بندی و ارزیابی وضعیت کیفی رودخانه قمرود می­باشد. در این کار غلظت آلاینده های فسفات، روی، سرب و کادمیم در پنج ایستگاه در طول رودخانه­ی قمرود اندازه­گیری، روند یابی و با مقادیر استانداردهای جهانی مقایسه شده و بوسیله­ی نرم افزار  ArcGIS  پهنه بندی گردید. مطابق با تحقیق حاضر میزان آلاینده ها در تمامی نقاط مورد نظر  پایین تر از حد استانداردهای بین المللی بودند.

کلید واژه ها: پهنه بندی کیفی، رودخانه­ی قمرود، فلزات سنگین

کلید واژه ها: قم