مدل سازی معکوس داده­های سونداژ الکتریکی قائم با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی

مدل سازی معکوس داده­های سونداژ الکتریکی قائم با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی

روح اله احمدی1، علی مرادزاده2، فرامرز دولتی ارده­جانی2

دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف، دانشگاه صنعتی شاهرود ahmadi.rohollah@yahoo.com

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرودamoradzadeh@shahroodut.ac.ir

fdoulati@shahroodut.ac.ir

 

چکیده:

یکی از مهمترین مواردی که امروزه در روش های ژئوالکتریک مطرح است، مدل­سازی، پردازش و تفسیر داده­های صحرایی است. به طور کلی داده­های ژئوالکتریکی ماهیت غیر­خطی داشته و همین امر مدل­سازی نتایج حاصل از آن را با مشکل مواجه کرده است. در این تحقیق با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی و بکارگیری قابلیت­های قدرتمند آن، داده­های سونداژ الکتریک قائم (VES) برای برخی حالات یک بعدی مدل­سازی شده و پارامتر­های مربوط به لایه­های زمین تخمین زده می شود. نتایج  تحقیق نشان می دهد که شبکه طراحی شده قادر است داده های سونداژ ژئوالکتریک  را به گونه ای مدل سازی نماید که پارامترهای مدل حاصل با مقادیر مشابه روش مدل سازی معکوس رگرسیون ریج نرم افزار RESIX در تطابق خوبی باشد.

کلید واژه ها: ژئوالکتریک، مدل­سازی معکوس، شبکه عصبی مصنوعی، سونداژ الکتریکی قائم

کلید واژه ها: سایر موارد