شناسایی محل مخزن هیدروکربور با استفاده از توزیع زمان – فرکانس به روش SPWV

شناسایی محل مخزن هیدروکربور با استفاده از توزیع زمان – فرکانس به روش SPWV

سمیه رضائی، دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک (لرزه‌شناسی)، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهرانsomayerezaei@ut.ac.ir

حمیدرضا سیاهکوهی، دکتری ژئوفیزیک (لرزه‌شناسی)، عضو هیئت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران hamid@ut.ac.ir

امین روشندل کاهو، دکتری ژئوفیزیک (لرزه‌شناسی)، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود roshandel@ut.ac.ir

 

چکیده :

داده‌های لرزه‌ای به دلیل جذب و تضعیف انرژی لرزه‌ای در لایه‌ها به هنگام انتشار، بصورت غیرپایا درآمده و فرکانس آنها با زمان تغییر می‌کند. تبدیل فوریه اطلاعاتی درمورد فرکانس‌های موجود در سیگنال ارائه می‌کند، اما هیچ چیزی راجع به توزیع زمانی آنها بیان نمی‌کند. از این رو تحلیل فوریه و نمایش طیف توان برای تمامی کاربردهای سیگنال‌ها مناسب نیستند. تغییرات زمین‌شناسی اکثرا بصورت پاسخ لرزه‌ای در گستره‌های طیفی خاصی بیان می‌شوند که در داده‌های با باند وسیع پنهان شده‌اند. روش‌های تجزیه طیفی برای تفسیر چنین مواردی می‌توانند مفید باشند. بطور کلی تجزیه طیفی کاربردهای بسیار زیادی در تفسیر مقاطع لرزه‌ای، از جمله تعیین محل مخازن هیدروکربوری دارد و نیاز به بررسی و توسعه آن هر روز بیشتر می‌شود. از میان روش‌های تجزیه‌ی طیفی، روش‌های مرتبه‌ی دوم (از جمله روش ویگنر وایل) قدرت تفکیک زمان-فرکانس بالاتری نسبت به روش‌های مرتبه‌ی اول (روش تبدیل فوریه‌ی زمان کوتاه، روش تبدیل موجک پیوسته و....) دارد. در این مقاله با استفاده از شکل بهبود یافته‌ی روش ویگنر وایل، محل قرارگیری مخزن در داده‌های واقعی به خوبی مشخص شده است.

کلید واژه ها: شناسایی محل مخزن هیدروکربور، تجزیه‌ی طیفی، روش ویگنر وایل، تبدیل زمان –فرکانس.

کلید واژه ها: سایر موارد