بررسی موقعیت و عمق کانی‌سازی در منطقه مروست با استفاده از تفسیر داده‌های مغناطیسی

بررسی موقعیت و عمق کانی‌سازی در منطقه مروست با استفاده از تفسیر داده‌های مغناطیسی

فرشاد ژولیده‌سر ، دانشجوی کارشناسی ارشد معدن دانشگاه بیرجندf.joulidehsar@gmail.com 

غلامرضا نوروزی ، دکتری ژئوفیزیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند gnowrouzi@birjand.ac.ir

مسلم جهانتیغ ، دانشجوی کارشناسی ارشد معدن دانشگاه بیرجند moslemmine@yahoo.com 

 

  چکیده :

محدوده مورد مطالعه در شرق شهر مروست در جنوب استان یزد قرار دارد. این محدوده قسمت بسیار کوچکی از زون سنندج – سیرجان است که  از نظر وجود مواد معدنی دارای  پتانسیل بالایی قابل توجهی می‌باشد. در این محدوده اندازه‌گیری‌های مغناطیسی انجام شده و در حدود 800 نقطه در راستای 13 پروفیل شرقی-غربی برداشت شده است. در این مقاله با انجام پردازش ها و فیلتر‌های لازم بر روی این داده‌های مغناطیسی ، محدوده آنومالی و همچنین گسترش عمقی آن مشخص شده است. براساس نقشه‌های حاصل از پردازش‌های مختلف داده‌های مغناطیسی گسترش عمقی 80 تا 100 متر برای کانی‌سازی این منطقه پیشنهاد شده است. مساحت آنومالی برداشت شده حدود 200×75 مترمربع است که با راستای شرقی-غربی در منطقه مورد مطالعه گسترش دارد. نتایج حاصل از بررسی‌های مغناطیسی با نگاهی به اطلاعات زمین شناسی، نشان‌دهنده حضور آهن در داخل سنگ‌های شیستی است که رخنمون‌های کوچکی از آهن در پیرامون محدوده مورد مطالعه موءید این قضیه است.

کلیدواژه‌ها: بررسی‌های مغناطیسی، روش‌های فیلترسازی، مروست، یزد

کلید واژه ها: یزد