ایجاد تعادل در تصاویر میدان پتانسیل

ایجاد تعادل در تصاویر میدان پتانسیل

کمال علمدار1، عبدالحمید انصاری2، ابوالقاسم کامکار روحانی3

1-دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود )kamal.alamdar@gmail.com(

2-استادیار ژئوفیزیک اکتشافی، دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه یزد (h.ansari@yazduni.ac.ir)

3- استادیار ژئوفیزیک اکتشافی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده :

گرادیان­های افقی و قائم  و فیلترهایی که از ترکیب آنها تولید می­شوند (مانند سیگنال تحلیلی) از متداولترین فیلترها برای برجسته­سازی جزئیات موجود در داده­های مغناطیس­سنجی هوایی است. هنگامی که دامنه تغییرات شدت آنومالی ها در سرتاسر نقشه زیاد باشد، خروجی این فیلترها نیز به طور مشابه دارای آنومالی هایی با شدت های مختلف خواهد بود که هیچ گونه تعادلی بین آنها وجود ندارد. این مسئله باعث می شود تا آنومالی های کم شدت پنهان شوند. در این مقاله فیلترهای موجود با خروجی متعادل و همچنین دو فیلتر جدید دیگر نیز معرفی می­شود. این دو فیلتر شامل سیگنال تحلیلی متعادل و فیلتر انحنای پروفیل است. این فیلترها بر روی داده­های مغناطیس سنجی جنوب غرب انگلستان به کار برده شده است.

کلید واژه ها: میدان پتانسیل، انحنای پروفیل، سیگنال تحلیلی متعادل، انگلستان.

کلید واژه ها: سایر موارد