بررسی روش­های مختلف جداسازی آنومالی­های میدان پتانسیل

بررسی روش­های مختلف جداسازی آنومالی­های میدان پتانسیل

خاطره دانایی ، کارشناسی ارشداکتشاف معدن از دانشگاه یزد، kh_danaei@yahoo.com

عبدالحمید انصاری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد، h.ansari@yazduni.ac.com

کمال علمدار، دانشجوی دکتری اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود، kamal.alamdar@gmail.com

 

چکیده :

پس از پایان عملیات صحرائی گرانی­سنجی و انجام تصیحات، برای هر ایستگاه یک مقدار آنومالی بوگر به­دست می­آید که مجموع آنومالی ساختهای عمیق و کم­عمق است که اولی را آنومالی ناحیه­ای و دومی را آنومالی باقی­مانده می­نامند. ولی در برداشت­های مغناطیس سنجی هنگامی که قرائتهای مغناطیسی در ایستگاه­های مشاهده­ای انجام گرفت اعداد حاصل اثری از سه مؤلفه است که مؤلفه اول میدان اصلی زمین، مؤلفه دوم میدان روزانه میدان مغناطیس زمین و مؤلفه سوم ناشی از حضور مواد مغناطیسی در داخل پوسته زمین است و میدان آنومالی نام دارد. بسته به هدف و مقیاس برداشت­های میدان پتانسیل از آنومالی­های ناحیه­ای و یا باقیمانده استفاده می­شود. در نتیجه باید توسط روش­های مختلف اقدام به جداسازی آنومالی­ها کرد.

روش بصری ساده­ترین روش برای جداسازی آنومالی ناحیه­ای و باقی­مانده است، روش میانگین­گیری شامل معدل­گیری مقادیر گرانی در امتداد محیط یک دایره یا یک چند ضلعی منظم است، روش فیلترکردن روشی کاملا تحلیلی است که مبتنی بر بهره­گیری از تبدیلات فوریه در امر تفسیر کمی داده­هاست. در کارهای عملی بسته به هدف تولید آنومالی ناحیه­ای و یا باقیمانده به ترتیب از دو فیلتر پایین گذر و بالا گذر استفاده می­شود. روش ادامه فراسو شامل اندازه­گیری میدان در سطحی بالاتر ازسطح برداشت و در روش ادامه فروسو شامل اندازه­گیری میدان در سطحی پایین­تر از سطح برداشت است. روش مشتق قائم باعث تضعیف آنومالی ناحیه­ای و تقویت آنومالی باقیمانده می­شود. روش فرکتال در تخمین حد آستانه‌ای و درنتیجه جداسازی جامعه آنومالی از زمینه بر اساس اختلاف بعد فرکتال آنها می­باشد. وجود آنومالی‌ها در یک منطقه باعث افزایش بعد فرکتال متغیرها در آن منطقه می‌شود. روش­های جداسازی کور منابع در حوزه پردازش سیگنال اهمیت ویژه­ای دارد و روشی آماری برای جداسازی سیگنال­های ترکیب شده است که فقط ترکیباتی از آنها توسط چند گیرنده مشاهده شده است. به کار بردن قید کور بودن به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق از سیگنال­های منابع و کانال­های ترکیب کننده ویا فرضیات بسیار ضعیف روی آنهاست.

کلید واژه ها: آنومالی ناحیه­ای، آنومالی باقی­مانده، روش بصری، روش تحلیلی، روش فرکتال، روش جداسازی کور منابع

کلید واژه ها: سایر موارد