مطالعات زمین شناسی دریایی تنگه خوران با نگاه ویژه به اشکال بستر

مطالعات زمین شناسی دریایی تنگه خوران با نگاه ویژه به اشکال بستر

مهدی چاکری، کارشناس ارشد ژئوفیزیک، مسئول گروه ژئوفیزیک دریایی، سازمان زمین شناسی کشور،chakeri_m@gsi.ir

رضا بهبهانی، کارشناس ارشد رسوب شناسی، کارشناس زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی کشور

راضیه لک، دکترای رسوب شناسی، معاونت زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی کشور

احمد قرایی، کارشناس ارشد معدن، کارشناس زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی کشور

چکیده :

مطالعات ترکیبی حوزه رسوبی به کمک لرزه نگاری آکوستیک پارامتریک کم عمق و تصویر نگاری و نمونه برداری از بستر اگر چه از اصول اولیه شناخت مناطق کم عمق و توسعه تاسیسات ساحلی و فراساحلی است اما سابقه کوتاهی در ایران دارد. در این پژوهش با استفاده از دستگاه sub bottom profiler مدل SES2000 standard و ساید اسکن سونار مدل 4300MPX محدوده 20 کیلومتر مربع در تنگه خوران حد فاصل بنادر لافت تا پهل با پیمایش 110 کیلومتر خطی مورد مطالعه در زمینه شرایط رسوبگذاری و فرسایش و اشکال بستر قرار گرفته است. انواع دونها تا طول موج حداکثر 100 متر و آنتی دونهای بسیار بزرگ مرکب با طول موج 380 متر و ارتفاع 11 متر در منطقه مشاهده گردید. همچنین اشکال بستر کوچکتر با طول موج 20 تا 30 متر بر روی بخش با شیب کم اشکال بزرگتر قبلی تشکیل شده است. رژیم حرکتی آنتی دونها به سمت بالا دست جریان (Upstream Migrating Regime) می باشد که نشاندهنده این موضوع است که شدت جریان و انتقال رسوبات از بخش فرورفته تا خط الراس کاهش می یابد. همچنین در جریانهای تشکیل دهنده دونها (رژیم جریانی پایین) در این منطقه سرعت جریان و انتقال رسوبات از بخش فرورفته تا خط الراس افزایش می یابد و رژیم حرکتی دونها به سمت پایین دست جریان (downstream) می باشد.  

کلید واژه ها:ژئوفیزک دریایی، لرزه نگاری کم عمق با تفکیک بالا، اشکال بستر، ساید اسکن سونار، تنگه خوران

 

کلید واژه ها: هرمزگان