محاسبه تراوایی و تعیین رابطه آن با نشانگرهای لرزه­ای مربوط به شکستگی­های موجود در سنگ مخزن

محاسبه تراوایی و تعیین رابطه آن با نشانگرهای لرزه­ای مربوط به شکستگی­های موجود در سنگ مخزن

مهدی امیدوار , دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت اکتشاف دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران         ,omidvarmehdi97@yahoo.com  

الهه شبانی , دانشج.ی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه ازاد واحد زرند elahe_shabaniii@yahoo.com

    محمد علی ریاحی , دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ,  MRIAHI@ACU.IR 

چکیده :

تراوایی یکی از پارامترهای مهم مخزنی است. تخمین تراوایی موجب برآورد صحیح از حجم مخزن و اتخاذ رویه­های تولیدی مناسب از مخزن می­­گردد که روش­های مختلفی برای اندازه­گیری تراوایی با استفاده از مغزه، موج استونلی و یا آزمایش های درون چاهی وجود دارد. علاوه بر روش های فوق الذکر می­توان به برآورد غیر مستقیم تراوایی با استفاده از اطلاعات لرزه نگاری اشاره کرد. در این مقاله با استفاده مجموعه­ای از نشانگرهای لرزه­ای همچون نشانگرهای شیب, مشتق دوم , واریانس, تخلخل ,حرکت مورچه و مقاومت صوتی درصدد یافتن زون­های شکافدار و تعممیم آن­ها به بخش­های تراوای سنگ مخزن می­باشد. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از پردازش داده­های لرزه­ای سه بعدی  به نتایج  قابل توجهی دست پیدا کردیم از جمله آنها  می توان به را بطه مستقیم  تراوایی در مخازن کربناته شکافدار با شکستگیهای مخزن اشاره کرد .

مدل تخلخل استفاده شده در این تحقیق توسط رگرسیون چند متغیره میان نگاره­های پتروفیزیکی، تخلخل مؤثر در محل چاهها با مدلهای مقاومت صوتی و سایر پارامترهای مناسب بدست آمده است.

واژه های کلیدی: تراویی، تخلخل، نشانگرهای لرزه ای ، سنگهای متخلخل و شکافدار

 

کلید واژه ها: سایر موارد