کاربرد روش‌های زاویه تیلت، سیگنال تحلیلی و گرادیان برای تفسیر آنومالیهای مغناطیسی درح

کاربرد روش‌های زاویه تیلت، سیگنال تحلیلی و گرادیان برای تفسیر آنومالیهای مغناطیسی درح

مسلم جهان تیغ، دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند. moslemmine@yahoo.com

غلامرضا نوروزی، دکتری ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند. gnowrouzi@birjand.ac.ir

فرشاد ژولیده سر، دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند. f.joulidehsar@gmail.com

اسماعیل حمزه لو دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند

وحید تکنیک دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده :

در این مقاله از روش‌های زاویه تیلت ، سیگنال تحلیلی و گرادیان افقی و قائم برای تعیین موقعیت آنومالی مغناطیسی در منطقه درح استفاده شده است. محدوده مورد مطالعه در جنوب شرقی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی می‌باشد.در محدوده مورد مطالعه اندازه‌گیری‌های مغناطیسی انجام شده که بیشتر از1200 ایستگاه در امتداد 40 پروفیل با امتداد تقریبا شمالی- جنوبی برداشت شده است. این داده‌ها با استفاده از روش‌های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفته و نقشه‌های مختلفی تولید شده است. با استفاده از این نقشه‌ها و آنالیز پروفیلی روی پروفیل‌های انتخابی از نقشه‌ها،نتایج قابل توجهی بدست آمده است. این نتایج یکدیگر را تایید کرده و موقعیت آنومالی‌های مشخص شده با این روش‌ها، با اطلاعات زمین‌شناسی و سایر روش‌های ژئوفیزیک نیز مطابقت خوبی دارد.