ارائه نرم ­افزاری جهت محاسبه مقاومت­ویژه- عمق داده­های الکترومغناطیس هوابرد

ارائه نرم ­افزاری جهت محاسبه مقاومت­ویژه- عمق داده­های الکترومغناطیس هوابرد

محسن شادمان، دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکدۀ معدن، دانشگاه تهران، mohseneshademan@yahoo.com

علیرضا عرب امیری، استادیار دانشکدۀ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرودalirezaarabamiri@yahoo.com

داود رجبی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک، دانشکدۀ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرودdavoodrajabi@yahoo.com

چکیده:

به منظور تهیۀ مقاطع مقاومت الکتریکی- عمق برای مدل­های مصنوعی و داده­های واقعی یک واسط گرافیکی ساده و کاربردی در محیط مطلب تهیه شد. این نرم­افزار قابلیت محاسبۀ مقاومت الکتریکی و عمق با استفاده از روش­های مختلف وارون-سازی سریع داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس از جمله روش سیمون و نیبلت-بوستیک را دارد. همچنین این نرم­افزار به منظور استفاده بر روی داده­های مصنوعی، می­تواند مقدار میدان مغناطیس ثانویه را با حل مسالۀ مدل­سازی پیشرو محاسبه کند و برای انجام این مهم از روش­های مختلفی برای حل انتگرال مدل­سازی پیشرو مانند روش فیلتر دیجیتالی گوپتا- سینگ استفاده می­کند. از آنجا که حجم داده­های هوابرد بسیار زیاد است؛ در مدل­سازی این داده­ها پارامتر زمان عامل مهمی است که، در تمامی روش­ها این پارامتر نیز آورده شده است. در این مقاله ابتدا پاسخ­های نرم­افزار طراحی شده، هم در مدل­سازی پیشرو و هم وارون­سازی داده­ها، برای مدل­های مصنوعی مختلف آمده است؛ سپس مقاطع مقاومت الکتریکی- عمق برای دو خط پرواز نشان داده شده است. همچنین در این مقاله روش جدیدی نیز در نمایش مقاطع مقاومت الکتریکی- عمق پیشنهاد شده است که مقطع الکتریکی را به مقدار واقعی آن در زمین نزدیکتر می­کند.

کلید واژه ها: وارون­سازی سریع، مدل­سازی پیشرو، فیلتر دیجیتالی، الکترومغناطیس هوابرد

 

کلید واژه ها: سایر موارد