ادامه ی فروسوی پایدار داده ھای گرانی با استفاده از روش تکرار

ادامه ی فروسوی پایدار داده ھای گرانی با استفاده از روش تکرار

مریم اصلانی فر، دانشجوی کارشناس ارشد ژئوفیزیک(گرایش گرانی سنجی) دانشگاه تھران)، maryamaslani@ut.ac.ir

وحید ابراھیم زاده اردستانی ، دکتری ژئوفیزیک(گرایش گرانی سنجی)،عضو ھیئت علمی دانشگاه تھران، ebrahimz@ut.ac.ir

 چکیده:

در این مقاله یک روش تکرار برای محاسبه ی ادامه ی فروسوی داده ھای گرانی در یک صفحه ی افق که بین سطح زمین و آنومالی قرار دارد ارائه می شود. نتیجه ی این روش با روش تبدیل حوزه ی فرکانس (تبدیل فوریه) برای محاسبه ی ادامه ی فروسوی داده ھای گرانی برای مدل ھای مصنوعی واقعی مقایسه می شود. مشاھده می شود که روش تکرار برای محاسبه ی ادامه ی فروسوی داده ھای گرانی نسبت به روش تبدیل فوریه در فاصله ھای پایین تری از سطح زمین میدان گرانی را محاسبه می کند و میدان گرانی محاسبه شده از روش تکرار پایداری خوبی نسبت به میدان گرانی محاسبه شده از روش تبدیل فوریه دارد.

 

کلید واژه ها: سایر موارد