بررسی رخسارهای سازند ایلام مو کاربرد آنالیزهای ایزوتوپی و عنصری در تشخیص مرز این سازند با سازند سروک در رخنمون تنگ رشید ، کوه پیون ، منطقه ایذه

دسته سنگ شناسی رسوبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده اسدی مهماندوستی – الهام ، آدابی – محمدحسین
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۸۳


Ilam Formation is a carbonate unit of Bangestan Group, which is overlain on Sarvak Formation with parallel discounformity in studied area. Faciese analysis indicate that, the Ilam carbonate have been formed in tidal flat, lagoon and bar environments. Six microfacies in Ilam Formation consist of, mudstone with birds eye structures, bioclast pelloidal packstone, bioclast mudstone-wackstone with bioturbation, pelloidal grainstone, ooid grainstone and intraclast ooid grainstone. Due to similar lithology between Ilam and Sarvak Formations and absence of Sourgah Formation in the study area, cause some problems to distinguish the exact boundary between these formations. In this study, major and minor element variations and carbon and oxygen isotope values used to distinguish the boundary between Ilam and Sarvak Formations in Tang- E Rashid area.

سازند ایلام واحد کربناته‌ای از گروه بنگستان است که در رخنمون تنگ رشید، منطقه ایذه، با ناپیوستگی هم‌شیب بر روی سازند سروک واقع شده است. مطالعات رخساره‌ای نشان می‌دهد که این سازند در 3 کمربند رخساره‌ای شامل پهنه کشندی، لاگون و سد تشکیل شده است. میکرفاسیس‌های تشکیل دهنده سازند ایلام به ترتیب دور شدن از خط فرضی ساحلی شامل مادستون آهکی با فابریک چشم پرنده ای( معرف پهنه کشندی)، بیوکلست پلوئیدال پکستون، بیوکلست مادستون – وکستون با آشفتگی زیستی (معرف لاگون)، پلوئیدال گرینستون، اوئید گرینستون و اینتراکلست اوئید گرینستون(معرف سد) است. همچنین  به دلیل تشابهات لیتولوژیکی بین سازند ایلام و سروک و عدم وجود سازند سورگاه در منطقه تعیین مرز دقیق بین این دو سازند مشکل است که در این تحقیق با کمک تغییرات میزان Sr, Sr/Na, Sr/Ca  و همچنین ایزوتوپ اکسیژن و کربن مرز بین این دو سازند تفکیک شده است، این مطالعه که برای اولین بار انجام شده است می‌تواند به برخی از ابهاماتی که در خصوص مرز بین این دو سازند در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد پاسخ دهد.

کلید واژه ها: ایلام