محاسبه عمق منحنی هم دمای کوری در ایران با استفاده از طیف دامنه داده های مغناطیس هوایی

محاسبه عمق منحنی هم دمای کوری در ایران با استفاده از طیف دامنه داده های مغناطیس هوایی

امیر امیرپوراصل a_amirpour@yahoo.com

عبدالرضا قدس، عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان  aghods@iasbs.ac.ir

مهناز رضائیان، عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان  m.rezaeian@iasbs.ac.ir

عباس بحرودی، عضو هیات علمی دانشکده معدن دانشگاه تهران  bahroudi@ut.ac.ir

چکیده :

با استفاده از داده‌های مغناطیس هوایی نقشه عمق پایین (عمق نقطه کوری) و بالای پی‌سنگ مغناطیسی ایران محاسبه شد. نقشه عمق کوری همخوانی مناسبی با ایالت های  عمده زمین ساختی-رسوبی ایران نشان می‌دهد. مقادیر عمق کوری در محدوده 10 الی 24 کیلومتر زیر سطح توپوگرافی تغییر می‌کند در حالیکه ستبرای لایه رویی پی سنگ مغناطیسی در محدوه 1 الی 12 کیلومتر تخمین زده شده است. عمق کوری در حوضه پیش بوم زاگرس بیانگر بیشینه 24 کیلومتر و در البرز با مقادیر کمتری دارای یک روند افزایشی از غرب به شرق و به سمت کوه های کپه داغ است. در منطقه فرورانش مکران در جنوب شرقی ایران عمق کوری در حدود 20 کیلومتر است و از غرب به شرق زیاد می‌شود. در شمال غرب ایران که در برگیرنده منابع اصلی هیدروترمال ایران است عمق کوری به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد. ضخامت لایه مغناطیسی یک ضخیم شدگی حدود 2 کیلومتری برای زاگرس نشان می دهد. با فرض ثابت بودن این ضخیم شدگی در کل زاگرس یک کوتاه شدگی 20 درصدی برای پوسته در این ناحیه محاسبه گردید.

کلید واژه‌ها: عمق کوری, داده‌های مغناطیس هوایی, فلات ایران.