بررسی ریخت زمین ساخت ناحیه افیولیتی سبزوار توسط سنجش از دور

بررسی ریخت زمین ساخت ناحیه افیولیتی سبزوار توسط سنجش از دور

زینب تسلیمی ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، mtaslimi1geo@email.com

محمود الماسیان، دکتری زمین شناسی تکتونیکی، استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، m_almasian@hotmail.com

ماهیار سلطانی رفیعی، کارشناسی ارشد پترولوژی، عضو هیئت علمی مرکز فناوری و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، mahyar.soltani@gmail.com

 

چکیده :

ناحیه افیولیتی سبزوار از نظر موقعیت جغرافیایی بین´30˚56 تا´ 30˚58 طول شرقی و´00˚36 تا ´50˚36 عرض شمالی واقع شده و با مساحتی حدود شش هزار کیلومتر مربع در شمال خاوری ایران، در شمال خرد ورق ایران مرکزی (CEIM)، واقع شده و  از بقایای پوسته اقیانوسی مزوتتیس در ایران می باشد.

با استفاده از تصاویر SRTM و نقشه های خطوط کانتوری ایجاد شده از این تصاویر و همچنین نرم افزارهای مرتبط با این تصاویر یک سری از شاخص های کمی زمین ساختی در این ناحیه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این بررسی ها نشان می­دهد که این ناحیه از نظر تکتونیکی فعال می باشد و رانده شدگی و فرازش زون افیولیتی سبزوار در اثر نیروهای موثر بر این ناحیه هم چنان ادامه دارد.

کلید واژه ها: افیولیت های سبزوار، شاخص های زمین ساختی، تکتونیک فعال، تصاویر SRTM

کلید واژه ها: خراسان شمالى