تهیه نقشه پتانسیل مطلوب منابع زمین گرمائی منطقه سبلان با استفاده از روش وزنهای نشانگر (WofE) در محیط GIS

تهیه نقشه پتانسیل مطلوب منابع زمین گرمائی منطقه سبلان با استفاده از روش وزنهای نشانگر (WofE) در محیط GIS

مهدی ضیائی1، منصور ضیائی2 ,ابوالقاسم کامکار روحانی3، فرامرز دولتی ارده­جانی4 و رضا رحمانی5

1- دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، گروه معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران ziaei20494@gmail.com

2،3،4- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود،ایران  mziaii@shahroodut.ac.ir

5- سازمان انرژی­های نو، تهران،ایران

چکیده :

در ورقه زمین­شناسی 100،000 مشکین شهر بیش از 20 چشمه آبگرم فعال شناخته شده است. بنابراین با توجه به حضور فعالیتهای آتشفشانی و چشمه­ها و منابع آبگرم این منطقه از نظر حضور منابع زمین گرمائی از پتانسیل مطلوبی برخوردار است. هدف از این تحقیق، شناسائی و معرفی مناطقی از محدوده است که پتانسیل بالاتری از نظر منابع زمین­گرمائی دارند.  برای تهیه نقشه پتانسیل مطلوب از روش وزنهای نشانگر در محیط  GIS استفاده شده است. عملکرد در این روش بر پایه حضور یا عدم حضور نقاط پرپتانسیل (چشمه­های آبگرم) بر روی نقشه­های شاهد است. طبق این روش با تحلیل و تفسیر معیارهای زمین­شناسی‌‍، ساختاری، مغناطیس، گرانی و توپوگرافی نسبت به چشمه­های آبگرم یک الگوی تشخیص بصورت مدل اکتشافی ذخایر زمین­گرمائی ناحیه ارائه شد که فقط 15 درصد منطقه بعنوان زون پتانسیل دار شناخته شد. در این مطالعه مناطق موئیل، بوشلی-نیر و شمال سراب از این ورقه در اولویت اکتشافی تفضیلی قرار گرفتند.

کلید واژه ها: ژئوترمال،GIS، نقشه پتانسیل مطلوب،ژئوفیزیک، وزنهای نشانگر.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى