سنجش از دور فراطیفی پلی­مورف­های آلومینوسیلیکات (Al۲SiO۵) با استفاده از طیف­سنجField Spec® ۳

سنجش از دور فراطیفی پلی­مورف­های آلومینوسیلیکات (Al2SiO5) با استفاده از  طیف­ سنجField Spec® 3  

عظیم صابری، کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ، a.saberi@scu.ac.ir

کاظم رنگزن، دکتری دورسنجی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ، Kazemrangzan@scu.ac.ir

عادل ساکی، دکتری زمین شناسی پترولوژی، عضو هیئت دانشگاه شهید چمران اهواز،  adel_saki@scu.ac.ir

 

چکیده:

مطالعه آلومینوسیلیکاته (Al2SiO5) آندالوزیت، کیانیت و سیلیمانیت از لحاظ اقتصادی و همچنین شرایط تشکیل آنها حائز اهمیت است. به منظور مطالعه طیف مربوط به این پلی­مورف­ها، منطقه دگرگونی هاله الوند و رگه­های سیلیسی دارای این آلومینوسیلیکات­ها انتخاب شده است. برای نیل به این هدف پس از مطالعات صحرایی و پتروگرافی نمونه­ها، آنالیز طیف­سنجی با دستگاه Field Spec® 3 صورت گرفت و بر اساس نتایج به­دست آمده، به طبقه­بندی و آنالیز داده­ها پرداخته شد. بر این اساس پلی­مرف­های آلومینوسیلیکات با توجه به ترکیب شیمیایی یکسان، دارای باندهای جذبی مشابهی در محدوده مادون قرمز می­باشند و تنها تفاوت موجود در آنها در میزان بازتابشان (Reflectance) می­باشد. با توجه به اینکه هر یک از این سه­پلی­مرف در شرایط خاص دما و فشار به­وجود آمده­اند و دارای ساختار فیزیکی مربوط به خود می­باشند، این تفاوت موجود در میزان بازتاب با ساختار فیزیکی این پلی­مرف­ها ارتباط مستقیم دارد. با توجه به بررسی­های صورت گرفته، علت وجود هر یک از باندهای جذب در این سه پلی­مورف، وجود عناصر و ترکیبات خاص در ترکیب کانی­شناسی آنها می­باشد. در پایان برای بررسی امکان تفکیک اهداف موردنظر، طیف­های نماینده با باندهای سنجنده فراطیفی Hyperion و سنجنده چندطیفی  Asterشبیه سازی شدند.

کلید واژه ها: آلومینوسیلیکات، طیف­سنجی، شبیه­سازی، بازتاب طیفی

کلید واژه ها: سایر موارد