بررسی توزیع فرکتالی بی هنجاری های ژئوشیمیایی در ناحیه شرف آباد- هیزه جان (آذربایجان شرقی)

بررسی توزیع فرکتالی بی هنجاری های ژئوشیمیایی در ناحیه شرف آباد- هیزه جان (آذربایجان شرقی)

جواد روحی ، کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه پیام نور مرکز تهران ، rouhi_javad@yahoo.com 

سیدرضا مهرنیا ، دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی ، استادیار دانشگاه پیام نور ،  srmehrnia@yahoo.com

 

چکیده :

رهیافت تفکیک بی هنجاری ها از مقادیر آستانه و زمینه ای، یکی از اساسی ترین اقدامات لازم در  اکتشافات نیمه تفضیلی فلزات پایه است. شناخت روش های مناسب جهت آشکار سازی جوامع، نیازمند بکارگیری روش های دقیق و پیشرفته ای است که قالب فاصله ای نمونه ها و ساختار فضایی توزیع بی هنجاری ها را در نظر بگیرد. در این تحقیق با استناد بر سوابق اکتشافی چهار گوشه شرف آباد- هیزه جان واقع در استان آذربایحان شرقی، مولفه های ژئوشیمیایی دو عنصر سرب و روی در راستای استخراج و درج کمیت های مورد نظر، درون یابی شده و در ادامه از خواص توزیع فرکتالی داده ها در تابع نمایی مساحت- غلظت جهت شناسایی موقعیت مکانی بی هنجاری های شاخص استفاده شده است. نهایتا در مقایسه با نتایج بدست امده از روش های کلاسیک، مشخص گردید که تحلیل فرکتالی برای معرفی مکان هندسی هاله های ژئوشیمیایی مناسب تر بوده و احتمال دستیابی به مناطق امید بخش معدنی را با صرف هزینه های اکتشافی متعارف افزایش می دهد.

کلید واژه ها: بی هنجاری ژئوشیمیایی، فرکتال، روش های آماری، سامانه اطلاعات مکانی

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى