کاربرد داده های تصویری ASTER وروش تخمین ریاضی در تشخیص سیانوباکتریهای پوسته زیستی خاک، منطقه چادرملو، ایران مرکزی

کاربرد داده های تصویری ASTER وروش تخمین ریاضی در تشخیص سیانوباکتریهای پوسته زیستی خاک، منطقه چادرملو، ایران مرکزی

ارسیا مقتدری*، فرید مر**، محسن تقوی++، رسول رضایی*+

*استادیار زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه پیام نور، گروه زمین شناسی، مرکز اوز(moghtaderiarsia@gmail.com)

**استاد تمام زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شیراز، بخش علوم زمین

++ استاد گیاه پزشکی دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش گیاه پزشکی

*+ دانشجوی دکترای دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش گیاه پزشکی 

 

چکیده :

سطح خاک در مناطق خشک و نیمه خشک اغلب فاقد حیات گیاهی در سطح عالی است، اما بوسیله مجموعه ای از ریز زیستها (میکروارگانیسمها) که قادر به زیست در شرایط بی آبی (سازگار با شرایط خشک) هستند پوشیده می شود. یکی از هدفهای مهم سنجنده های دورسنجی چند طیفی ثبت خصوصیات نوری سطح زمین با استفاده از باندهای با قدرت تفکیک طیفی بالا است. در این مطالعه از داده های تصویری سنجنده استر (ASTER) در محدوده پنجره اتمسفری VNIR که برای مطالعه و پژوهش بر روی پوسته زیستی خاک(Biological Soil Crust or BSC) بکار می رود، استفاده شد. با بکار گیری تکنیکهای IARR، FCC، MNF و MEM (Mathematical Evaluation Method)  پوسته زیستی خاک (سیانوباکتریها) در صحرای بخش شمالی منطقه چادرملو واقع در ناحیه بافق یزد با موفقیت تشخیص داده شد. این مطالعه بوضوح توانایی داده های ASTER رادر تشخیص و تمیز پوسته های سیانوباکتریهای خاک(cyanobacteria soil crusts)  ثابت می کند. ضمنا پیشنهاد می کند که روش MEM یک ابزار دقیق برای مطالعات با دید کلی است.

کلید واژه ها:( استر، سیانوباکتریا، MEM، دور سنجی، پوسته زیستی خاک، پوسته های سیانوباکتریهای خاک)

کلید واژه ها: یزد