بارزسازی واحدهای سنگی و پوشش گیاهی به روش نسبت گیری باند جذب نسبی بر روی داده های استر در جنوب غرب اردستان، اصفهان

بارزسازی واحدهای سنگی و پوشش گیاهی به روش نسبت گیری باند جذب نسبی بر روی داده های استر در جنوب غرب اردستان، اصفهان

حمید توکلی، کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی (hamidt2020@yahoo.com)

یوسف چراغی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، داشکده علوم، دانشگاه آزاد  واحد محلات (Yosof_Cheraghi@yahoo.com)

 

چکیده :

منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب اردستان، اصفهان قرار دارد. ویژگی های واحدهای سنگ شناختی و پوشش گیاهی با استفاده از روش نسبت گیری های باندی در دسته داده های بازتابی سنجنده استر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق با کمک این داده ها و کاربرد روش نسبت گیری باند جذب نسبی، واحدهای سنگی شامل آهک، مارن، رس، شیل و پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه بارزسازی شدند.

کلید واژه ها: روش نسبت گیری باند جذب نسبی، داده های بازتابی سنجنده استر

کلید واژه ها: اصفهان