بررسی فرم و الگوی کانال رودخانه سیمینه­ رود (استان همدان) با استفاده از GIS

بررسی فرم و الگوی کانال رودخانه سیمینه­ رود (استان همدان) با استفاده از GIS

*ملیحه مهاجروطن، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ­شناسی رسوبی از دانشگاه بوعلی سینا همدان m.mohajervatan@gmail.com

سعید خدابخش، دکتری تخصصی رسوب شناسی از دانشگاه مک گیل کانادا، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

skhodabakhsh@yahoo.com

حسن محسنی، دکتری تخصصی رسوب شناسی از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

صفر معروفی، دکتری تخصصی آبیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

هوشنگ وفایی، کارشناسی ارشد رسوب شناسی، شرکت آب منطقه­ای همدان

چکیده :

سیمینه­ رود شاخه اصلی رودخانه قره‌چای و زهکش آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت‌های همدان- بهار و کبودرآهنگ می‌باشد. این رودخانه عمدتاً در بخش کوهپایه­ای با شیب کم تا متوسط (9-0 درجه) جریان دارد. شیب طولی آبراهه اصلی از 1000/21 در بالادست تا 1000/2 در پایین­دست تغییر می­کند. بستر رودخانه در بالادست عمدتاً سنگی و بافت رسوبات بستر گراولی و گراول ماسه­ای و در پایین دست ماسه گراولی و ماسه گلی گراولی است. کانال این رودخانه عمدتاً دارای الگوی مستقیم و مآندری و در نقاط محدودی شریانی است. جهت بررسی خصوصیات رودخانه در بازه­های پیچانرودی از مشخصه­های کمی مانند طول موج، طول مآندر، شعاع انحنا، دامنه نوسان و زاویه مرکزی مآندر استفاده شده است. در این مقاله با استفاده از نقشه شیب و نقشه سه بعدی تهیه شده در محیط GIS، به بررسی مورفولوژی رودخانه سیمینه­رود پرداخته شده است.

کلید واژه­ها: سیمینه­ رود، مورفولوژی رودخانه، پیچانرود، GIS

کلید واژه ها: همدان