پهنه بندی استعداد آلودگی آبخوان ایرانشهر با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS

پهنه بندی استعداد آلودگی آبخوان ایرانشهر با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS

خدارحم شفیعی مطلق – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت Shafieimotlag.kh@iaudehdasht.ac.ir

محمد مؤدب،کارشناس ارشد آبهای زیرزمینی، شرکت مهندسین مشاور آبراه ساز شرق Moaddab77ir@yahoo.com

 

چکیده :

امروزه بخش مهمی از آبهای مورد نیاز، بخصوص در کشاورزی و برای مصارف شهری و خانگی از منابع زیرزمینی تأمین می شود. به همین دلیل بسیاری از آبخوانهای ایران با بیلان منفی مواجه هستند. علاوه بر اینها، امروزه با افزایش جمعیت کره زمین و توسعه شهرنشینی و به سبب تغییر الگوههای پشرفت صنعتی و کشاورزی باعث شده است که مسئله آلودگی آبها نیز به مشکلات دیگر اضافه گردد. لذا استفاده از ابزارهای مناسب جهت مدیریت آبهای زیرزمینی لازم و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با توجه به ویژگیهای هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک آبخوان دشت ایرانشهر، آسیب پذیری این آبخوان در برابر عوامل آلاینده پهنه بندی شده است. برای این منظور از مدل دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور جهت پردازش و تجزیه و تحلیل کیفی آبخوان استفاده شده است. در نهایت با کلاسه بندی نقشه شاخص دراستیک به چهار کلاس، بدون ریسک، آسیب پذیری کم، آسیب پذیری متوسط و آسیب پذیری شدید، نقشه آسیب پذیری آبخوان نسبت به آلودگی تهیه گردید. از نظر وسعت می توان گفت حدود 6/0 درصد از منطقه مورد مطالعه در محدوده بدون ریسک، 47 درصد درمحدوده آسیب پذیری کم و 4/52 درصد در محدوده آسیب پذیری متوسط قرار می گیرد. محدوده آسیب پذیری متوسط در قسمتهای شمال، غرب و جنوب غربی دشت واقع می شود که برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی این مناطق، باید مراقبت و کنترل بیشتری برروی این قسمت ها صورت گیرد.

 واژه های کلیدی: دراستیک ، آلودگی، آب زیرزمینی ایرانشهر

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان