بررسی و مقایسه هیدروژئولوژی چشمه های کارستی معرف در استان چهارمحال و بختیاری

بررسی و مقایسه هیدروژئولوژی چشمه های کارستی معرف در استان چهارمحال و بختیاری

مهدی ریاحی پور ، کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری، mriahipour@gmail.com

خدیجه خلیلی ، کارشناس ارشد پترولوژی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بروجن

چکیده:

مجموعه شرایط مناسب برای رویداد فرآیند کارست باعث ایجاد چشمه های پرآب مختلفی در سطح استان چهارمحال و بختیاری شده است. چشمه های عمده کارستی موجود اغلب در سطح اساس فرسایش کارست قرار گرفته اند و از نوع دائمی می باشند. از خصوصیات عمده این چشمه ها وابستگی مستقیم به نزولات جوی و تغییرات قابل توجه آبدهی حداقل وحداکثر آنها است. در این تحقیق رفتار هیدروژئولوژیک هفت چشمه عمده کارستی در این استان به نامهای پیرغار، شلمزار، پارک فرخشهر، برم لردگان، دیمه، سندگان و سراب باباحیدر بررسی و با یکدیگر مقایسه گردیده است.

کلید واژه ها: هیدروژئولوژی، چشمه کارستی، چهارمحال و بختیاری

کلید واژه ها: چهارمحال