بررسی منشاء شوری منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت زیرراه

بررسی منشاء شوری منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت زیرراه

     زینب احمدنژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز Zeinab.ahmadnejad@yahoo.com

نصراله کلانتری، دکتری هیدروژیولوژی از دانشگاه پونای هند،1368، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، NKALANTARI@HOTMAIL.COM

         محمدرضا کشاورزی، کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران ، Rezahydro@yahoo.com

        زهرا بوسلیک، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز Zahra.boosalik@yahoo.com

نسرین زلکی بدیلی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک، دانشکده  کشاورزی دانشگاه شهید چمران

n­_zalaki@yahoo.com

 

چکیده:

     دشت زیرراه از نظر فعالیت کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است و بخش اعظم آب آبیاری از رودخانه­های دالکی و شاپور و سفره­های آب زیرزمینی این دشت تامین می­شود. تغذیه دشت با آب شور رودخانه دالکی، بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، انحلال کانی­ها در سفره و تبخیر از آب زیرزمینی باعث تغییر کیفیت آب و مهم­تر از آن باعث افزایش روند شوری آب زیرزمینی گردیده است و این مسئله مشکلات عدیده ای را برای مردم منطقه، بویژه کشاورزان ایجاد کرده است. به منظور بررسی کیفیت آب‌زیرزمینی منطقه و شناسایی منشاء شوری، در فروردین 1389 از 24 ایستگاه (چاه‌های نیمه عمیق، آب رودخانه‌ها، چشمه، زهکش و آب سطحی منطقه) نمونه برداری شد و غلظت عناصر عمده اندازه‌گیری گردید. در این مطالعه با استفاده از نمودار دورو بررسی ویژگی­های کاتیون- آنیونی و خواص فیزیکی آب صورت گرفت، و در بررسی فرآیندهای ژئوشیمیایی آبخوان زیرراه از نمایه­های اشباع و  نمودارهای ترکیبی استفاده شده است.

کلید واژه ها: دشت زیرراه، منشأ شوری، نمودار دورو، نمایه اشباع، نمودار ترکیبی

کلید واژه ها: خوزستان