کاربرد سری های زمانی در مدل سازی سطح آب زیرزمینی

کاربرد سری های زمانی در مدل سازی سطح آب زیرزمینی

علی میر عربی، کارشناسی ارشد آبشناسی ، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات سازند سخت و کارست AliMirarab60@gmail.com

مریم جمالی ، کارشناسی ارشد آبشناسی ، شرکت پارس مختصات جنوب_شیراز

مهرداد قدرت، کارشناسی ارشد تکتونیک، ملی مطالعات و تحقیقات سازند سخت و کارست

چکیده :

 این مقاله به کاربرد تحلیل سری های زمانی در مدلسازی سطح آب زیرزمینی پرداخته است. منطقه مورد مطالعه دشت بیرجند است که هیدروگراف آب زیرزمینی دشت، در طی سال های گذشته دارای روند نزولی و نشانگر بروز افت مداوم و کاهش ذخائر مخازن آب زیرزمینی می باشد. جهت انجام مدل از داده های 18 سال اخیر هیدروگراف دشت بیرجند (سال 70-1388) استفاده گردید. در این تحقیق  پیش بینی سطح آب زیرزمینی از طریق مدل فصلی ضربی باکس جنکینز و با استفاده از نرم افزار Minitab  صورت پذیرفته است. صحت نتایج از طریق MAPE, MSD, MAD مورد ارزیابی قرار گرفت. بهترین مدل SARIMA(2,1,1)(2,1,1)12 در نظر گرفته شد، و برای 24 ماه آینده پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی صورت گرفت.

کلید واژه ها:سری زمانی، پیش بینی، آب زیرزمینی، باکس جنکینز، بیرجند

کلید واژه ها: خراسان جنوبى