بررسی اثر تغییرات بارندگی بر مشخصات هیدروگراف چشمه ی کارستی پیر غار

بررسی اثر تغییرات بارندگی بر مشخصات هیدروگراف چشمه ی کارستی پیر غار

عاطفه شجاع ، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز ، (atefeshoja@yahoo.com)

ضرغام محمدی ، دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز ، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز ( zmohamad@shirazu.ac.ir )

 

چکیده :

چشمه کارستی پیرغار در فاصله ی 60 کیلومتری جنوب غرب شهرکرد در شهرستان فارسان و دهستان ده چشمه قرار گرفته است. سنگ مخزن این چشمه از جنس آهکی – دولومیتی می باشد که سازند اصلی تشکیل دهنده ی مخزن آن سازند سروک است. جهت بررسی اثر میزان و مقدار بارندگی بر روی شکل هیدروگراف و مشخصات هیدروژئولوژیکی آن یک دوره ی آماری 7 ساله ی دبی و بارش روزانه در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که مقدار بارش بر شکل هیدروگراف، دبی پایه، دبی بیشینه و ضرایب فرود تاثیر می گذارد. بطوریکه با افزایش بارش، دبی پایه و دبی بیشینه افزایش می یابد اما این افزایش تا حد مشخصی از بارندگی (حدود 500 میلیمتر) می باشد. با افزایش 100 میلیمتری بارش دبی بیشنه حدود دو برابر می شود اما بعد از 500 میلیمتر بارش با افزایش 300 میلیمتری بارش دبی بیشینه تغییر زیادی نمی کند. نتایج نشان داد که 1α و 3α با بارش رابطه ی عکس و 2αبا بارش رابطه ی مستقیم دارد. تحلیل های انجام شده حاکی از این است که باتغییر مقدار بارش ممکن است بخش های جدیدی از سیستم کارست در سفره فعال شود.

کلید واژه ها:( پیرغار، هیدروگراف، بارش، ضرایب فرود، کارستی )

 

کلید واژه ها: کردستان