تکوین هیدروشیمیایی آب زیرزمینی در آبخوان های لادیز، میرجاوه و تهلاب، شرق آتشفشان تفتان

تکوین هیدروشیمیایی آب زیرزمینی در آبخوان های لادیز، میرجاوه و تهلاب، شرق آتشفشان تفتان

علی احمدی ، دکتری پترولوژی از دانشگاه  UNBکانادا،2001، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، beniahmadi@yahoo.com

مهدی اژدری مقدم دکتری سازه های هیدرولیکی از دانشگاه Ottawa کانادا،1996، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، mazhdary@eng.usb.ac.ir

سمیه سراوانی دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی از دانشگاه سیستان و بلوچستان ، s.saravani63@gmail.com

محمد آبرومند ، شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان ، MAberoumand@yahoo.Com

 

چکیده :

در این پژوهش براساس پارامترهای Eh و pH و تجزیه ی شیمیایی عناصر Na،K ، Ca، Mg، Si و S در آب زیرزمینی آبخوان های لادیز، میرجاوه و تهلاب واقع در شرق آتشفشان تفتان به بررسی فرایندهای موثر در تکامل شیمیایی آب زیرزمینی آبخوان های مذکور پرداخته شده است. براساس دامنه ی تغییرات Eh (15/0 - 4/0) و pH (63/6 - 87/7) گونه های غالب آب زیرزمینی منطقه H4SiO4 و آنیون هایSO42-  و -HCO3 می باشند. با رسم نمونه ها در دیاگرام های کاتیون های Na،K ، Ca، Mg در برابر H4SiO4 معلوم می شود که کانی های مونت موریونیت، کائولینیت و فلدسپار پتاسیم نقش مهمی در تکامل شیمیایی آب های زیرزمینی منطقه به خصوص کاتیون های محلول دارند، زیرا از مقادیر pH اندازه گیری شده استنباط می شود که کانی های مذکور دارای بار سطحی منفی هستند. روند تغییر غلظت Ca، Mg، H4SiO4 و -HCO3 نشانگر نقش مهم فرایند های هوازدگی، انحلال واحد های دولومیتی منطقه و نیز فرایند تبادل یونی آب- واحد های رسی/ شیلی در تکامل شیمیایی آب زیرزمینی منطقه می باشد.

کلید واژه ها:pH،Eh ، هوازدگی، انحلال

 

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان