هیدروژئوشیمی جیوه در آب های زیرزمینی شمال و شرق آتشفشان تفتان:شاهدی بر سیستم های هیدروترمال

هیدروژئوشیمی جیوه در آب های زیرزمینی شمال و شرق آتشفشان تفتان:شاهدی بر سیستم های هیدروترمال

سمیه سراوانی دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی از دانشگاه سیستان و بلوچستان ، s.saravani63@gmail.com

علی احمدی ، دکتری پترولوژی از دانشگاه  UNBکانادا،2001، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، beniahmadi@yahoo.com

مهدی اژدری مقدم دکتری سازه های هیدرولیکی از دانشگاه Ottawa کانادا،1996، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، mazhdary@eng.usb.ac.ir

 

چکیده :

جیوه یکی از شاخص ترین آلوده کننده های زیست محیطی است. فعالیت های آتشفشانی مهمترین منبع طبیعی این عنصر بشمار می رود. در این پژوهش، هیدروژئوشیمی جیوه در آب های زیرزمینی شمال و شرق آتشفشان تفتان مورد بررسی قرار گرفته است. دوازده نمونه از آب های زیرزمینی آبخوان های لادیز، میرجاوه و تهلاب و یک نمونه آب سطحی دامنه های شرقی تفتان به روش ICP-AES آنالیز شده اند. اگرچه غلظت جیوه در بعضی از نمونه ها کمتر از حد تشخیص دستگاه است، اما غلظت آن در بعضی از نمونه ها افزایش یافته و تا 0311/0 میلی گرم بر لیتر نیز می رسد. نتایج این بررسی نشان می دهد که جیوه به صورت آبگون در آب های زیرزمینی منطقه وجود دارد. بالا بودن غلظت این عنصر در بعضی نمونه ها احتمالاً به انحلال رگه های اپی ترمال جیوه دار، تشکیل شده بعد از فعالیت های آتشفشانی تفتان، مربوط می شود.

کلید واژه ها: جیوه، رگه های اپی ترمال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان