برآورد میزان نشت آب زیرزمینی به قطعه شرقی-غربی تونل خط هفت مترو تهران با استفاده از مدل­سازی تفاضل محدود و روابط تحلیلی

برآورد میزان نشت آب زیرزمینی به قطعه شرقی-غربی تونل خط هفت مترو تهران با استفاده از مدل­سازی تفاضل محدود و روابط تحلیلی

سهراب زارع، کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شهید بهشتی تهران، soh.zare@gmail.com

              حمیدرضا ناصری، دکتری هیدروژئولوژی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران، h-nassery@sbu.ac.ir

          جعفر حسن پور، دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران،  موسسه مهندسی مشاور ساحل

     مسعود مرسلی، دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه تربیت معلم کرج،  موسسه مهندسی مشاور ساحل

چکیده :

یکی از مشکلات جدی در احداث تونل ­ها ، نفوذ جریان آب زیرزمینی به تونل در حین حفاری می­باشد؛ که آثار مخربی بر روند حفاری دارد. لذا جهت طراحی سیستم ایمنی تونل و پیش بینی تمهیدات ایمنی قبل از شروع عملیات حفاری، نرخ نفوذ آب به داخل تونل تخمین زده می­شود. در این مقاله با استفاده از روش مدل­سازی عددی تفاضل محدود(با استفاده از نرم افزار GMS7.0) و روش­های تحلیلی میزان نفوذ آب به  قطعه شرقی – غربی تونل خط هفت متروی تهران تخمین زده شده است. در پایان نتایج مدل­سازی  تفاضل محدود و روش­های تحلیلی برای زون­های مختلف مسیر تونل با هم مقایسه  شده است. مقایسه نشان می­دهد نتایج بدست آمده از روش مدل­سازی تفاضل محدود به روش گودمن و همکاران نزدیکتر است.

کلید واژه ها: تونل، نفوذ آب زیرزمینی، روش مدل سازی عددی تفاضل محدود(GMS7.0)، روش­های تحلیلی

کلید واژه ها: تهران