تهیه­ی مدل ریاضی و بیلان هیدرولوژیکی آبخوان دشت چرداول با استفاده از کد تفاضل محدود MODFLOW

تهیه­ی مدل ریاضی و بیلان هیدرولوژیکی آبخوان دشت چرداول با استفاده از کد تفاضل محدود MODFLOW

رضا نظری1 و  عطاءاله جودوی2

1- کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، تهران 

  r.nazari10@gmail.com

2- دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه شیراز

atajoodavi@gmail.com

 

چکیده :

روش­های ریاضی شبیه­ سازی آب زیرزمینی امروزه نقش قاطعی را در توسعه و کاربرد خط مشی­ها و تدابیر مستدل و منطقی آب­های زیرزمینی ایفا می­کنند. اهداف اصلی تهیه­ی مدل آب زیرزمینی دشت چرداول (استان ایلام)، درک کمّی جریان آب زیرزمینی و مؤلفه­های گوناگون بیلان دشت است که فرایند بهینه تصمیم­گیری مدیریت آبخوان بر اساس آن­ها خواهد بود. در این تحقیق، سیستم جریان آب زیرزمینی در آبخوان دشت چرداول به­وسیله مدل­سازی عددی تفاضل محدود توسط نرم­افزار GMS7.0 شبیه­سازی شده است. پس از واسنجی مدل برای سال آبی 87-86، آنالیز حساسیت و سپس صحت سنجی برای سال آبی 88-87 بر مدل اعمال گردید. نتایج مدل رضایت بخش بود و نشان داد که می­توان از آن برای اهداف پیش بینی استفاده نمود.

واژه­های کلیدی: آبخوان، دشت چرداول، مدل مفهومی، مدل­سازی، واسنجی.

کلید واژه ها: ایلام