مطالعه ویژگیهای هیدروشیمیایی آبخوان دشت خوی (استان آذربایجان­ غربی)

مطالعه ویژگیهای هیدروشیمیایی آبخوان دشت خوی (استان آذربایجان­ غربی)

لیدا جلالی، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز، jalali_l1473@yahoo.com

اصغر اصغری مقدم ، دکتری هیدروژئولوژی، دانشیار گروه زمین شتاسی دانشگاه تبریز،Moghaddam@tabrizu.ac.ir  

الهام فیجانی ، دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز، Fijani@tabrizu.ac.ir

 

چکیده :

منطقه­ی خوی در شمال غربی ایران و در شمال استان آذربایجان­غربی واقع شده است. منابع آب زیرزمینی از مهم­ترین منابع آبی این منطقه به حساب می­آ­ید که بخش عظیمی از مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی منطقه را تامین می­کند. در این تحقیق به بررسی هیدروشیمی آبخوان دشت خوی و بررسی­ نا هنجاریهای احتمالی هیدروشیمیایی موجود در آب زیرزمینی پرداخته شده است. به این منظور، 36 نمونه­ی آبی در مهر ماه 1389 از چاههای منطقه جمع­آوری و در آزمایشگاه آبشناسی دانشگاه تبریز  برای یونهای اصلی و فرعی مورد آنالیز قرار گرفت. با استفاده از این داده­ها و  اطلاعات تکمیلی دریافتی از سازمان آب منطقه ای آذربایجان­غربی ویژگیهای هیدروشیمایی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی دقیق از روش­های ترسیمی و نموداری استفاده گردید که نشان می­دهند در منطقه مورد مطالعه ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی تحت تاثیر تغذیه توسط رودخانه، انحلال مواد تشکیل دهنده سازندهای تغذیه کننده آبخوان، خصوصیات هیدروژئولوژیکی از قبیل الگوی جریان و زمان ماندگاری قرار گرفته است. همچنین نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی نمونه­ها نشان می­دهد که آنیون غالب کلر و در برخی موارد بیکربنات و کاتیون غالب سدیم می­باشد.

کلید واژه ها: آذربایجان­غربی، خوی، هیدروشیمی، یونهای اصلی، یونهای فرعی، کیفیت آب.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى