توسعه کارست در تاقدیس کارستی گر با استفاده از ردیابی اورانین

توسعه کارست در تاقدیس کارستی گر با استفاده از ردیابی اورانین

صادق صابری مهر ، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز ، sadegh.saberimehr@gmail.com

عزت الله رئیسی، دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه کلرادو آمریکا،عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز ،

 e­_raeisi@yahoo.com

حمیدرضا حیدری سولکلوئی ، دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه شیراز ، h.r.h.s2009@gmail.com

 

چکیده:

سد ششپیر در پلانژ تاقدیس گَر؛ در 80 کیلومتری شمال غرب شیراز  احداث خواهد شد. هسته این تاقدیس از سازند آهکی سروک  تشکیل شده است که از زیر بوسیله سازند غیرقابل نفوذ کژدمی و از بالا بوسیله­ی سازند مارنی پابده – گورپی محصور شده است. آب مخزن سد در تماس مستقیم با سازند کارستی سروک قرار خواهد گرفت. میزان نشت از رودخانه ششپیر به درون آبخوان آهکی حدود 340 تا 650 لیتر در ثانیه می­باشد. هدف از انجام این مطالعه استفاده از آزمایش ردیابی به منظور تعیین جهت غالب جریان آب نشتی در محدوده سد می­باشد. به همین منظور 15 کیلوگرم ماده رنگی فلئورسین سدیم ( اورانین ) به درون گمانه T3  تزریق گردید. لیتولوژی این گمانه آهک سروک می­باشد. نمونه برداری به مدت 6 ماه در 43 ایستگاه  شامل 16 گمانه، 11 چشمه­ ، یک نشتی، 6چاه پمپاژ، 3 قنات و 6 مقطع از رودخانه انجام گرفته است. برای اندازه گیری غلظت اورانین نمونه­ها؛ از دستگاه اسپکتروفلئوریمتری دومنوکروماتوری مدل RF5000 با دقت ppb 001/0 استفاده شده است.

 ماده رنگی تنها در دو ایستگاه و در گمانه های T2 و BH-1 مشاهده شده است. سیستم جریان در دو گمانه نیز از نوع افشان بوده است. جهت عمومی جریان آب نشتی بر اساس نتایج ردیابی، خصوصیات نفوذپذیری گمانه ها، پروفیل سطح ایستابی، بیلان آبی، هیدروشیمی منابع آبی و خرد شدگی شدید یال جنوبی تاقدیس گر؛  به موازات امتداد تاقدیس گر و به سمت تاقدیس بره می­باشد.

کلید واژه ها: تاقدیس گر، سد ششپیر، فرار آب، ردیابی، جهت جریان آب نشتی

کلید واژه ها: فارس