بررسی آسیب پذیری آبخوان ساری توسط آلاینده های نفتی

بررسی آسیب پذیری آبخوان ساری توسط آلاینده های نفتی

طاهره آذری، دانشجوی دکتری آبشناسی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین، azari.azadeh3420@gmail.com

نوذر سامانی، استاد دانشگاه، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین، samani@susc.ac.ir

 

چکیده :

محدوده مورد مطالعه دشت ساری - نکاء می باشد که اکثر مردم آن به فعالیتهای کشاورزی می پردازند. شرکت پخش فرآورده­های نفتی ساری با تعداد 18 مخازن در جنوب این دشت قرار دارد. با توجه به قدمت این تأسیسات احتمال نشت ترکیبات نفتی وجود دارد. در این تحقیق امکان نشت و انتقال هیدروکربنهای محلول در اکیوفر ساری بررسی شده است. ابتدا مدل مفهومی دشت بر اساس داده­های زمین شناسی، جغرافیایی و هیدرولوژیکی ساخته شده است سپس با استفاده از برنامه MODFLOW مدل عددی جریان آب زیرزمینی آبخوان طراحی شد. در حالت پایدار از نقشه ایزوپتانسیل مرداد ­ماه 1383 استفاده گردید و بر اساس آن نقشه توزیع هدایت هیدرولیکی تهیه گشت. در حالت ناپایدار مدل برای 12 ماه بعد از مرداد 1383 کالیبره شد. نتایج میدان سرعت حاصل از مدل جریان آب زیرزمینی به عنوان ورودی مدل انتقال آلودگی استفاده گردید. با مدلسازی فرآیندهای فرارفت (Advection)، پراکنش (Dispersion)، انتشار (Diffusion) و جذب (Adsorption) به کمک نرم افزار MT3D، گسترش هاله آلودگی شبیه سازی گردید. بر اساس نتایج حاصل از شبیه­سازی، در صورتی که غلظت واقعی تزریق معادل (mg/m3) 10000 و مدت زمان تزریق معادل 14 سال باشد، مقادیر غلظت اندازه گیری شده در 5 نقطه نمونه برداری شده حاصل می شود.

کلید واژه ها: آبخوان، هیدروکربن، هاله آلودگی، مدل انتقال.

کلید واژه ها: مازندران